Seminaras tikybos mokytojams apie aktyvius mokymo metodus Kaune (2012 10 19)
Paskelbta: 2012-10-24 12:04:16

Spalio 19 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Aktyvūs mokymo metodai tikybos pamokose. Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Seminarą vedė Šančių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, eduk. mgr. mokytoja metodininkė Vesta Žiūraitienė. Seminare dalyvavo daugiau kaip 30 Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų.

Lektorė seminare pabrėžė, kad šiandienos mokytojui labai svarbūs aktyvūs mokymo metodai, bendravimas ir bendradarbiavimas pamokoje įvairiomis plotmėmis. Inovatyvūs mokymo(si) metodai leidžia abiem – mokytojui ir mokiniui – tapti aktyviais, ieškančiais ir smalsiais mokymo(si) proceso dalyviais. Kadangi taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus nėra teisingų/neteisingų atsakymų, skatinami svarstymai, abejonės, pagrįsti spėjimai ir pamąstymai, išvadų darymas, emocinis vertinimas, refleksijos – žinios įsisavinamos ir konstruojamos individualiai, remiantis kiekvieno mokinio patirtimi ir vertinant šią patirtį. Tai ypač aktualu tikybos pamokose. Abu – mokinys ir mokytojas – tampa kūrėjai ir aktyvūs mokymo(si) proceso dalyviai.

Seminare buvo nuolat akcentuojama, kad šiandieninis tikybos mokytojas klasėje turi kurti bendravimu ir bendradarbiavimu paremtą psichologinę mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas mokinys jaustųsi lygiateisis. Mokytojas turėtų įvertinti savo, kaip psichologinės aplinkos kūrėjo, vaidmenį, atsakydamas į tokius klausimus, kaip bendravimo su mokiniais stilius, mokinių elgesio vertinimo adekvatumas, besimokančiųjų jausmų ir reikalavimų vertinimas, pagarba jų nuomonėms, pažiūroms, vertybėms. Jautrus, šiltas, atsakingas, tolerantiškas, kūrybingas, nestokojantis humoro jausmo mokytojas kuria tokią psichologinę aplinką, kurioje kiekvienas mokinys jaučiasi gerbiamas ir vertinamas. Tai įpareigoja mokytoją dirbti kūrybiškai, vengti monotoniškumo, taikyti nestandartizuotą mokymo būdą. Mokinį patrauks tikybos pamokos, kuriose bus sudarytos sąlygos įdomesnei ir veržlesnei jo gyvenimo raidai.

Seminare buvo ypač pabrėžiamos šios temos:
• Kaip ir ko mes mokome? Sėkminga tikybos pamoka remiantis atnaujinta bendrąja dorinio ugdymo (tikybos) programa.
• Mokymas – tai dvipusis procesas. Bendravimo ir bendradarbiavimo modeliai pamokoje. Praktiniai ir emociniai mokinio poreikiai.
• Darbo grupėje veikla tikybos pamokose. „Karuselė“, „Durstinys“, „Dūzgiančios grupės“. Grupinis darbas.
• Žaidimai ir aktyviojo mokymosi metodai. Gerosios patirties sklaida.

Temas lektorė atskleidė ir per teorijos dėstymą, ir per praktiką bei išbandant aktyvius mokymo metodus. Seminare dalyvaujantys tikybos mokytojai, nagrinėdami kiekvieną potemę, galėjo teoriją pagrįsti praktika, pajusti, kokius potyrius, žinias, gebėjimus teikia vienas ar kitas aktyvus mokymo metodas. Pasak mokytojos metodininkės V.Žiūraitienės, į ilgalaikę vaiko atmintį patenka daugiausia tai, ką jis pats analizavo, struktūrizavo, sprendė, dėliojo ir pan.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune