Atsisveikinimas su doc. dr. Faustu JONČIU (2012 10 30)
Paskelbta: 2012-10-31 11:38:50

Rudeniškai šviesią spalio 30-ąją į amžinybę palydėtas ilgametis VDU KTF ir Kauno kunigų seminarijos dėstytojas doc. dr. Faustas Jončys (1926–2012), miręs Kaune spalio 28 d.

Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur ir buvo pašarvoti velionio palaikai, laidotuvių Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Drauge koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas nominantas Kęstutis Kėvalas ir 16 kunigų. Šv. Mišiose dalyvavo ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė.

Homiliją sakęs velionio bičiulis ir kolega prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pabrėžė, jog Faustas Jončys visą savo gyvenimą pašventė Evangelijos žiniai skleisti. Baigęs Teologijos fakultetą, 1949 metais apsigynė filosofijos licenciatą tema „Nacionalsocializmo pagrindai – priešingi teocentrinei pasaulėžiūrai“. Vėliau ilgus metus dirbo Lietuvos miškų tvarkymo įmonėje „Miško projektas“. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios dėstė filosofines disciplinas atkurtajame Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje. Faustas Jončys vadovavo Katalikų Bažnyčios katekizmo vertimui ir leidimui lietuvių kalba. Yra išvertęs ir kitų Bažnyčios dokumentų, parašęs nemažai straipsnių, dalyvavęs daugelyje mokslinių konferenciją.

Prelatas V. S. Vaičiūnas atkreipė dėmesį, kad net ir pasitraukęs iš aktyvios akademinės veiklos Faustas Jončys domėjosi Kauno kunigų seminarijos gyvenimu – spaudai rengė istorinę apybraižą apie šią alma mater (2014 metais Kauno kunigų seminarija minės perkėlimo iš Varnių į Kauną 150 metų jubiliejų). Prelatas jaudinamai paliudijo savo bičiulį gražiai priėmus iš jo rankų paskutinės kelionės sakramentus ir vėliau užmigus Viešpatyje tikrąja šių žodžių prasme. Į paskutinį pamojavimą ranka ir klausimą: „Ar nebijai, Faustai?“, atsakęs: „O ko man bijoti? Juk aš einu susitikti su Viešpačiu.“

Pasibaigus laidotuvių Mišioms velionio palaikai amžinojo poilsio atgulė Jonavos rajono Skarulių kaimo kapinėse. Kapo duobę pašventino ir laidotuvių apeigoms vadovavo prel. prof. V. S. Vaičiūnas OFS. Atsisveikinimo žodžius tarę KTF dekanas dr. Benas Ulevičius, taip pat kolega miškininkas ir klasės draugas pabrėžė velionio nuoširdumą, idealizmą, dvasingumą, darbštumą, bičiuliškumą. F. Jončys palaidotas greta savo žmonos, atgulusios čia prieš penkerius metus.

Nerijus Pipiras,
Kauno kunigų seminarijos klierikas
Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune