Popiežiaus Pranciškaus laiškas Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui skiriant jį ypatinguoju pasiuntiniu Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejaus iškilmėse
Paskelbta: 2013-05-03 17:39:22

 Garbingajam Mūsų Broliui STANISŁAWUI,
Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui DZIWISZUI,
Krokuvos Arkivyskupui Metropolitui


Kauno bažnytinė bendruomenė su dėkingumu ir iškilmingai švenčia Katedros šešių šimtų metų minėjimą. Pastatyta 1413 metais ji priskiriama prie pirmųjų krikščionių šventovių Lietuvoje. Išsiskiria architektūros grožiu ir ypač liudijimu daugybės tikinčiųjų, kurie, bėgant amžiams, šiame pastate meldė Dievo dovanų sau ir saviesiems bei visiems Lietuvos gyventojams, užtariant šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui. Ši šventovė vėliau tapo Katedra ir gavo mažosios Bazilikos titulą. Kadangi 1926 metais buvo įsteigta Kauno metropolinė provincija, minėta šventovė gavo ir Arkivyskupo Metropolito Katedros garbę. Suvaržymų laikais, ypač religijai priešiško režimo metais, visos Lietuvos tikintiesiems ji buvo labai ryškus krikščioniško tikėjimo ir ištikimybės Apaštalų Sostui saugojimo ženklas.

Brangios Kauno kaimenės tikintieji, vadovaujami tikrai uolaus Ganytojo ir kunigų, minėdami Katedros ištakas ir jos istoriją, siekia ir toliau uoliai žengti dvasinėje kelionėje. Pats Kauno Arkivyskupas Metropolitas, Garbingasis Brolis Sigitas Tamkevičius SJ, padrąsino jam pavestus tikinčiuosius, kad ilgametėje šios katalikų bendruomenės istorijoje jie galėtų su nuostaba aiškiai regėti Viešpaties dosnumą ir patirti akstiną nuolatos gyventi atnaujintą gyvenimą Kristaus šviesoje.

Todėl minėtasis Ganytojas maloniai paprašė brangų Mūsų pirmtaką Benediktą XVI atsiųsti kurį nors kardinolą, kuris Kauno mieste atstovautų Romos Popiežiui ir išreikštų jo meilę šiai bendruomenei. Laikydamiesi Mūsų pirmtako nuomonės, dėmesį atkreipiame į Tave, Garbingasis Mūsų Broli, kuris eini labai svarbias Krokuvos arkivyskupo metropolito pareigas, ir šiuo raštu skiriame Tave MŪSŲ YPATINGUOJU PASIUNTINIU minėtam šešių šimtų metų Kauno katedros bazilikos minėjimui, kuris tame mieste bus švenčiamas ateinančio gegužės mėnesio 5 dieną.

Taigi vadovausi iškilmingai Eucharistijai ir Mūsų vardu pasveikinsi minėtąjį Arkivyskupą bei kitus vyskupus, kunigus, vienuolius vyrus bei moteris, valstybinės valdžios atstovus ir visus tikinčiuosius. Labiausiai linkime, kad visi, minėdami garbingą Bažnyčios Lietuvoje istoriją, su naujomis jėgomis ir nauju uolumu rodytų ypatingą meilę Kristaus Bažnyčiai bei Evangelijai ir pasižymėtų veikliu tikėjimu kasdieniame gyvenime.

O Mes Tave, Garbingasis Mūsų Broli, kuris rodai ypatingą prielankumą Metropolinei Kauno Bažnyčiai ir jai padovanojai palaimintojo Jono Pauliaus II relikviją, šioje Tavo pasiuntinybėje palydėsime maldomis. Galiausiai mielai suteikiame Tau apaštališkąjį palaiminimą, Mūsų palankumo Tau ženklą ir dangiškų dovanų laidą, kurį perduosi visiems šventės dalyviams.

Vatikanas, 2013 m. balandžio 5 d., pirmieji Mūsų pontifikato metai

Pranciškus

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune