Išrinkta nauja arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinė taryba (2013 06 11)
Paskelbta: 2013-06-12 16:03:50

Birželio 11 d. arkivyskupijos Katechetikos centre vyko arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos ir Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio posėdis. Iki gegužės mėn. 31 dienos Kauno I dekanato parapijų metodiniai centrai ir Kauno arkivyskupijos dekanatai rinko naujus atstovus į tikybos mokytojų metodinę tarybą, kurios tikslas – siekti nuolatinio katalikų tikybos mokytojų profesinės kompetencijos ir dvasinio atsinaujinimo augimo, švietimo procesų veiksmingumo užtikrinimo. Metodinės tarybos uždaviniai: skatinti metodinį katalikų tikybos mokytojų ir kitų dalykų ar ugdymo srities mokytojų bendradarbiavimą; skleisti katalikų tikybos dalyko pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi; vertinti, recenzuoti ir aprobuoti katalikų tikybos mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo(si) priemones, ir autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą; nustatyta tvarka dalyvauti vertinant katalikų tikybos mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas ir kt.

Atsinaujinusi Metodinė taryba pasidalijo praėjusių mokslo metų geriausių renginių įspūdžiais, Tikėjimo metams skirtų metodinių renginių sėkme, pasidžiaugė visuose dekanatuose aktyvia mokytojų veikla bei numatė ateities planus, pasidalijo darbais. Nuo rudens bus organizuojama Kauno arkivyskupijos 4-tų klasių moksleivių viktorina, planuojamas išleisti jau tradicija tampantis tikybos mokytojų gerosios patirties sklaidos CD, rengiama adventinė 8-12 klasių moksleivių ir mokytojų paroda „Angelai Šventajame Rašte“, 1-12 klasių tikybos pamokų kryžiažodžių knygelė, numatomas katechetikos metodinių centrų lankymas ir tarpusavio bendradarbiavimas, dalijantis metodinė pedagogine patirtimi, bei kiti darbai.

Naujosios Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininke išrinkta arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno miesto tikybos mokytojų būrelio pirmininke – Kauno J. ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Laurinavičiūtė, arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos ir Kauno m. tikybos mokytojų metodinio būrelio sekretore išrinkta Kauno m. Milikonių vidurinės mokyklos vyr. mokytoja Daiva Kunskienė. Tiek arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinė taryba, tiek iš jos sudaromas Kauno m. tikybos mokytojų metodinis būrelis yra renkamas dvejų metų kadencijai.

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune