Seminaras mokytojams ir katechetams apie šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo sistemą (2014 03 20)
Paskelbta: 2014-03-21 13:34:33

Kovo 20 dieną arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Prevencinė šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo programa“. Šv. Jono Bosko sukaupta patirtimi auklėjant jaunimą dalijosi tikybos mokytoja metodininkė sesuo Liucija Grybaitė FMA. Seminare dalyvavo 39 katechetai ir tikybos mokytojai.

Pirmiausia ses. Liucija paaiškino, kad žodis „prevencija“ saleziečių terminologija reiškia saugojimą, o kun. Bosko ugdymo sistema yra auklėjamoji ir saugojamoji.

Prelegentė priminė, kad popiežius Jonas Paulius II 1988 metais kun. Boską paskelbė jaunimo mokytoju ir tėvu. Iš jo mokytis gali šių laikų mokytojai ir tėvai. Šv. Jono Bosko šūkis buvo „Duok man sielas, o visa kita – pasiimk!“ Savo misija jis laikė padėti vaikui tapti geru piliečiu ir geru krikščioniu, XIX amžiuje ši mintis buvo novatoriška. Pagrindiniai prevencinės sistemos bruožai yra šie: gerumas, o ne pyktis; būti su auklėtiniais (būti reiškia dovanoti laiką ir save), o ne prižiūrėti; būti draugu ir tėvu, o ne policininku; padėti laikytis taisyklių, o ne „gaudyti“ nusikaltėlius; atskleisti vaiko sugebėjimus, o ne tik barti, drausminti, taisyti.

Gerumas iliustruojamas pranašo Izaijo mintimi apie Viešpaties tarną „ net palaužtos nendrės nenulauš, nei blėstančio dagčio negesins“ (Iz 2, 3). Kiekvieno jauno žmogaus širdyje glūdi gėris, net nusikaltėlyje. Kai kažkas nusikaltusius jaunuolius palygino su supuvusiais obuoliais, kurie pūdo ir kitus, kun. Jonas pasakė, jog supuvusio obuolio sėklos yra geros ir iš jų gali išaugti sveikos obelys. Turime tikėti, kad mumyse yra gėris, kad Šventoji Dvasia gyvena mumyse.
Prevencinė sistema remiasi protu, meile ir tikėjimu. Kiekvieną iš šių sąvokų ses. Liucija nuodugniai aptarė. „Be meilės nėra pasitikėjimo, o be pasitikėjimo nėra ugdymo“, – sakė šv. Jonas Boskas.

Antroje seminaro dalyje prelegentė pristatė kai kurias mintis iš knygelės apie saleziečių prevencinę sistemą „Žvilgsnis į praeitį ir ateitį“.

 

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune