Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus homilija Kauno Santakoje (2011 06 04)
Paskelbta: 2011-06-06 12:31:54

Palaimintojo  Jono Pauliaus II pagerbimas Santakoje


2011 m. birželio 4 d., Kaunas

Viešpats, prieš žengdamas į dangų, kalbėjo mokiniams: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 18–20). Jėzus jau sumokėjo nuodėmės kainą, jau sugrąžino mums per nuodėmę prarastą įsūnystę, dabar belieka nešti į pasaulį velykinę žinią – mes esame išgelbėtieji Dievo vaikai.

Jėzus, prieš žengdamas į dangų, pažadėjo mokiniams: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Apaštalų darbų knyga pasakoja, su kokiu užsidegimu ir tikėjimu po Sekminių apaštalai vykdė šį Mokytojo paliepimą. Šitai darė ne tik jie, bet daugybė ištikimų Jėzaus mokinių per 2000 metų Bažnyčios istoriją.

Šiandien susirinkome pagerbti vieno iš ištikimiausių ir uoliausių Jėzaus mokinių – palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris, skelbdamas Kristaus Evangeliją ir stiprindamas tikinčiųjų bendruomenes, apkeliavo visą pasaulį. Prieš aštuoniolika metų rugsėjo 6 d. jis aplankė Kauną, ir čia, Santakoje ant kalnelio, kurį dabar vadiname Popiežiaus kalneliu, aukojo šv. Mišias. Anuomet jis kalbėjo: Atsiųsk, Viešpatie, savo Dvasią ir atnaujink žemės veidą. Šis kreipinys itin svarbus šiuo metu, kai jūsų žemės sūnūs ir dukterys, taip pat ir kaimyninės broliškos tautos jaučia būtiniausią poreikį iš pagrindų atnaujinti savo visuomeninį, šeimų, asmeninį ir tautinį gyvenimą.

Jonas Paulius II kvietė Šventojoje Dvasioje atsinaujinti kiekvieną tikintįjį. Kiekvieno krikščionio pašaukimas, – kalbėjo popiežius, – liudyti Kristų visu savo gyvenimu. Visų pirma liudyti Kristų asmeniniu gyvenimu: turime jį nuoširdžiai derinti prie Evangelijos, paklusti visiems dieviškiems įsakymams, kiekvienu metu elgtis taip, kaip moko Viešpats.

Palaimintasis popiežius kvietė atsinaujinti šeimas. Gyvenimas pagal Evangeliją ypač svarbus sutuoktiniams,– mat šeima yra pirmoji „namų Bažnyčia“, kur prasideda naujosios kartos evangelizacija.

Jonas Paulius II ypač kvietė gyventi pagal Evangeliją kunigus. Jis kalbėjo: Šitai dar svarbiau kunigams – Dievo tautos ganytojams, sakramentiškai suvienytiems su Kristumi, Geruoju Ganytoju.

Palaimintasis Jonas Paulius II vertai yra vadinamas didžiuoju popiežiumi, nes jo dvasinis palikimas Bažnyčiai ir pasauliui yra milžiniškas. Jo didybė yra ne tik nuveikti darbai, bet ir tai, kad sugebėjo pastebėti net ir pačius mažiausius, ypač tuos, kurie kentėjo. Kas mes, lietuviai, buvome ir esame tarp didžiųjų pasaulio tautų? Ką reiškia keli milijonai į Kristų tikinčių Lietuvos žmonių, kai pasaulyje jų skaičiuojama milijardais?

Tuojau po savo išrinkimo Jonas Paulius II pasakė sparnuotą frazę, kad pusė jo širdies priklauso Lietuvai, kad jis nori atvykti ir pasimelsti prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos. Minint Lietuvos Krikšto 600 m. jubiliejų, Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį, dar po metų Lietuvai padovanojo kardinolą Vincentą Sladkevičių, ilgus metus gyvenusį tremtyje. Aną rugsėjo 6-ąją Jonas Paulius II kalbėjo: Noriu mūsų Švč. Motinos akivaizdoje padėkoti Dievui Tėvui, Sūnui ir Šv. Dvasiai už jūsų tikėjimą, kurį jūs išsaugojote ir apgynėte per sunkius laikus. Dėkoju už šį lietuvių tautos tikėjimą, už jūsų Kunigų, jūsų Vyskupų, jūsų Kardinolo tikėjimą, jis yra didelis tikėjimo ir meilės Kristuje, Dievo tautos meilės liudytojas.

Popiežiaus apsilankymas Lietuvoje ir Kaune buvo reikšmingas ne tik Bažnyčiai, bet ir visai Lietuvai. Tik išlipęs iš lėktuvo Jonas Paulius II pabučiavo Lietuvos žemę, tuo pagerbdamas visus, kuriuos ši žemė išaugino. Čia pat, oro uoste, popiežius kalbėjo: Atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje ir po ilgo kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į priekį.<...> Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip Ganytojas, tad trokštu padrąsinti toliau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą ir siekiančią kuo geriau išvystyti savo galimybes.

Jonas Paulius II buvo popiežius, labai suartinęs Lietuvą su kaimynine Lenkija. Nuo tada užsimezgė draugiški, pagarbos vieni kitiems kupini santykiai. Būdamas pas Viešpatį, jis ir toliau melsis ir laimins šias tautas, kad jos gyventų vienybėje ir broliškume. O mes, lietuviai ir lenkai, gerbdami ir mylėdami šį didį popiežių, ne tolsime, bet artėsime vieni prie kitų.

Prieš mėnesį Jonas Paulius II buvo paskelbtas palaimintuoju. Šią valandą vykstant ant popiežiaus Jono Pauliaus II kalnelio Eucharistinei aukai, mes dėkosime Dievui už Lietuvą mylėjusį popiežių ir jo beatifikaciją. Viliuosi, kad jis nuolat primins daugeliui tai, kas žmogaus ir krikščionio gyvenime yra svarbiausia – kasdien atsinaujinti tikėjime ir meilėje. Primins tikėjimo galią, taip labai reikalingą mūsų laikmečio žmonėms.

Atsisveikindamas su Lietuvos žmonėmis čia, Kauno Santakoje, palaimintasis popiežius linkėjo: Linkiu jums, kad šis tikėjimas visada būtų jūsų galia, kuria galėtumėte dvasiškai ir išoriškai atkurti savo tėvynę, savo gyvenimą, savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį identitetą, Šv. Bažnyčios, mūsų Motinos, Europos ir žmonijos labui.

Arkivysk. S. Tamkevičius


 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune