Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos surengta adoruotojų vasaros stovykla „Dangaus karalystė“ (2011 07 18–22)
Paskelbta: 2011-07-28 20:17:49

Liepos 18–22 d. Vertimų stovyklavietėje, Jurbarko r., stovyklavo arkivyskupijos adoruotojos. Stovyklą organizavo Šiluvos Švč. M. Marijos draugija, kuri parapijos bendruomenės dvasingumo ugdymo prioritetu skelbia deramą pagarbą Eucharistijai ir Švč. Sakramento adoraciją. Stovyklą, kurioje jaunos mergaitės turi galimybę gilinti eucharistinį maldingumą, draugija organizuoja jau antrus metus, didžiąją dalį finansinės paramos gaudama iš Lietuvių katalikų religinės šalpos (JAV). Šiais metais stovyklai vadovavo Rasa Greičiūtė.

Į stovyklą atvykusios mergaitės pirmąją dieną – pirmadienį įsikūrė, susipažino ir pradėjo ruoštis grupių prisistatymui. Šių metų stovykloje, pavadintoje „Dangaus karalystė“, susiformavo 5 grupelės, pasirinkusios pavadinimus iš Šventojo Rašto palyginimų apie Dievo karalystę: „Žibintas“, „Kviečių želmenėliai“, „Brangusis perlas“, „Garstyčios grūdelis“, „Vynmedžio šakelė“. Stovyklaudamos mergaitės pasiruošė savo grupių vėliavas ir prasmingus pristatymus, šalia įvairių žaidimų, maudynių, programinių pasirodymų talentų vakaro metu, mokėsi giesmių, kasdieną dalyvavo šv. Mišiose, meldėsi Dievo gailestingumo vainikėlį, dalyvavo katechezėse bei atgailos pamaldose.

Trečiadienį stovyklos bendruomenė drauge su keliais Vertimų kaimo bendruomenės tikinčiaisiais vyko į piligriminę kelionę, kurios metu aplankė Šiluvos šventovę bei Palendrių benediktinų vienuolyną. Šiluvoje piligrimes aplankė praėjusių metų stovyklos vadovė ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ, apie šventovės istoriją, stebuklingus įvykius ir pamaldumus uždegančiai pasakojo ir drauge meldėsi Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesė Regina Pija. Palendriuose piligrimes pasitiko ir apie šv. Benedikto gyvenimą, regulą ir vienuolyną papasakojo tėvas Grigalius OSB.

Ketvirtadienį stovyklaujančias mergaites aplankė ir šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, homilijoje jautriai palietęs mergaičių bendradarbiavimo su Dievo malone būtinybę ir prasmę, atsakingai žvelgiant į ateitį, renkantis draugus, nugalint pagundas.

Penkias stovyklavimo dienas adoruotojos turėjo galimybę savo vasaros poilsį praturtinti dvasine atgaiva, kurios centre buvo Eucharistinis Jėzus. Stovyklos vadovės labai dėkoja talkinusiems kunigams – kun. Kęstučiui Grabauskui, kun. Sauliui Pavalkiui, kun. Laurynui Grikiečiui ir kun. Egidijui Periokui – už jų dėmesingumą ir prasmingas homilijas.

Vilija Karaliūnaitė
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininko pavaduotoja
Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune