Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija (2012 01 09)
Paskelbta: 2012-01-11 13:51:28

Sausio 9 d. Šv. Gertrūdos rektorato salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų pristatymas“.

Konferencijos pradžioje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė dvasininkus į bendrą maldą. Vėliau žodį taręs dekanato dvasios tėvas mons. Vincentas Jalinskas liudijo savo patirtį ir linkėjo kunigams gyvenime visada rasti tą šviesą, kuri juos lydėtų kelyje pas Viešpatį.

Mons. V. Grigaravičius pristatė konferencijos temą ir pakvietė pranešėją bažnyčios rektorių bažn. t. dr. Vytautą Brilių MIC.

I konferencijos dalyje prelegentas pirmiausia kalbėjo apie skelbiamus Pal. J. Matulaičio metus: „Šiemet sukanka 25 metai, kai arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvo paskelbtas palaimintuoju. Remiantis Marijonų ir Vargdienių seserų vienuolijomis buvo sukurta darbo grupė, kurios tikslas – susieti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus su Dievo Gailestingumo metais bei palydėti į 2013 m. Žemaičių Krikšto jubiliejinius metus. Pasirinktas šūkis – „Nugalėk blogį gerumu“, kuris ypač įprasmina arkivyskupo Jurgio Matulaičio dvasingumą,“ – kalbėjo rektorius.

T. V. Brilius MIC susirinkusius informavo, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija vyskupą Arūną Poniškaitį paskyrė Pal. J. Matulaičio metų kuratoriumi, yra parengta programa, kuri bus įgyvendinama vyskupijų, dekanatų ir parapijų lygmenimis. Į Lietuvą atvyks marijonai misionieriai iš Ukrainos, Lenkijos, Argentinos ir kitų šalių. Bus organizuojamos konferencijos, susitikimai, adoracijos. Parapijose ir rektoratuose šiais metais bus kviečiama organizuoti mažiau renginių, bet daugiau dvasingumą, tikėjimą gilinančių programų.

Rektorius dvasininkams pristatė jau išleistus ir rengiamus leidinius, kurie atspindi palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumą, bei pakvietė dalyvauti liepos mėnesį Marijampolėje vyksiančioje mokslinėje konferencijoje apie arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

II  dalyje t. V. Brilius MIC kalbėjo apie Jurgio Matulaičio dvasingumą. „Jo gyvenimas ir veikla pulsuoja atsidavimu ir meile Bažnyčiai. Jurgis Matulaitis buvo labai dvasingas, bet jo veiksmuose galima įžvelgti daug praktiškumo. Jis nuo savo jaunystės turėjo planą, kaip atnaujinti Bažnyčią bei Marijonų kongregaciją. Jis Bažnyčią atnaujino pradėdamas nuo mažų dalykų. Jurgis Matulaitis labai gerai jautė to laikmečio tikrovę,“ – kalbėjo prelegentas.

Rektorius savo kalboje citavo Jurgio Matulaičio laišką, parašytą 1897 m., kuriame aptariamos įvairios temos: tautiškumas, tikinčiųjų padėtis ir persekiojimas, Bažnyčios vargai ir vienybė. Savo kalbą baigė primindamas, kad Jurgis Matulaitis atnaujino Marijonų vienuolyną Marijampolėje, kandidatus į vienuolystę ragino aktyviai studijuoti universitetuose, pažinti dabartį – rodyti meilę Bažnyčiai.

Mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentui už vestą konferenciją ir pristatė įvairias dekanato aktualijas.

Po konferencijos kunigai nuoširdžiai pasveikino mons. Vytautą vardo dienos proga. Posėdis baigtas bendra malda. Dekanas pakvietė visus pietų į Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos salę.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune