Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija (2012 02 21)
Paskelbta: 2012-02-22 13:29:21

Vasario 21 d. arkivyskupijos Jaunimo centro salėje vyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių konferencija „Jaunimo sielovados aktualijos 2012 m.“

Posėdžio pradžioje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas. Grigaravičius pakvietė bendrai maldai, vėliau pristatė konferencijos temą ir pranešėjus – Jaunimo centro vadovus.

L. e. p. vadovė Valda Velžienė pristatė arkivyskupijos Jaunimo centro veiklą, kurios tikslas yra jaunų žmonių palydėjimas į susitikimą su Jėzumi Kristumi. Prelegentė apibūdino visas veiklos sritis: jaunimui organizuojamus renginius, rekolekcijas, seminarus, rengiamą jaunimo sielovados koncepciją ir strategiją, jaunimo sielovados koordinavimą dekanatų lygmeniu, drauge su LVK Jaunimo Pastoracine taryba organizuojamus renginius – Lietuvos jaunimo dienas, dalyvavimą Pasaulio jaunimo dienose, pristatė arkivyskupijos Jaunimo centro bendradarbius.

Akademinės sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė pristatė renginius Kauno universitetų studentams. Prelegentė pakvietė kunigus aktyviai dalyvauti projekte „Šviesa naktyje“.

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas Emilis Vasiliauskas pristatė organizuojamus renginius jaunimui: „Būk vyras“ Baltriškėse, gavėnios rekolekcijas jaunimo vadovams, Sutaikinimo pamaldas prie kryžiaus, Sekminių žygį į Šiluvą, PJD, Ekumenines pamaldas Kauno mieste, Evangelizacines programas Kauno miesto mokyklose, renginį „Padovanok Dievui kampą“, jungtinio Kauno I dekanato parapijų jaunimo choro projektą. Prelegentas pasidalijo sunkumais, iškilusiais dėl vaikinų sielovados, kapeliono tarnystės ateityje, informacijos sklaidos. Jaunimo vadovas E. Vasiliauskas pristatė Kauno I dekanato Jaunimo dienų, vyksiančių Pažaislyje birželio 15–17 d., programą. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su šio renginio išlaidų sąmata. Numatomas dalyvių skaičius – 300–400 jaunuolių. Pranešimo pabaigoje Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovas E. Vasiliauskas pakvietė parapijos klebonus ir rektorius paremti šį renginį, nes tai yra investicija į jaunimo sielovadą.

Mons. Vytautas. Grigaravičius padėkojo Jaunimo centro vadovams už konferenciją ir pristatė dekanato svarbias aktualijas. Posėdis baigtas bendra malda ir agape.

Kauno I dekanato informacija
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune