Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo NICOLÁS SJ sveikinimas arkivyskupui S. Tamkevičiui SJ
Paskelbta: 2012-04-26 12:47:35

Generalinė Jėzaus Draugijos kurija

Roma, 2012 m. kovo 22 d.

Jūsų Ekscelencija,
Brangusis tėve Tamkevičiau!

Su didžiausiu džiaugsmu siunčiu iš širdies kylančius sveikinimus Jūsų kunigiškųjų šventimų, įvykusių 1962 m. balandžio 18 d., penkiasdešimtųjų metinių proga.

Jūsų kunigiškoji tarnystė prasidėjo Lietuvoje sunkiais sovietinės okupacijos metais. Ji pasižymėjo drąsiu Dievo karalystei būdingo teisingumo liudijimu. Prieš 40 metų Jūs pradėjote leisti pogrindinę Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Šios pogrindyje išleistos Kronikos dėka, kadangi jai pavykdavo išsiveržti iš Sąjungos ribų, visas pasaulis galėjo sužinoti tiesą apie Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tai buvo šauksmas, prasiveržęs pro Geležinę Uždangą. Dar po kelių metų, 1978 kartu su kitais keturiais kunigais jūs įsteigėte Katalikiškąjį Tikinčiųjų teisių gynimo komitetą. Sekdamas Kristaus pavyzdžiu įsitraukėte į tokią veiklą, nebodamas rizikos savo paties asmeninei laisvei. 1983 m. buvote areštuotas ir įkalintas Permės kalėjime ir Mordovos lageryje, o dar vėliau 1988 m. atsiradote Sibiro tremtyje.

Pertvarkos (Perestrojkos) metais buvote išlaisvintas ir grįžęs Lietuvon vėl buvote pakviestas naujai liudyti. Pradžioje jūsų tarnystė buvo susijusi su Kauno Tarpdiecezine kunigų seminarija, kur buvote Dvasios tėvu, o vėliau Seminarijos rektoriumi. 1991 m. gegužę Šventasis Tėvas Jonas Paulius II pakvietė jus tarnauti Bažnyčiai tampant Kauno arkivyskupijos vyskupu, o 1996 m. buvote paskirtas arkivyskupu. Visą eilę kadencijų buvote renkamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku. Įsitraukėte į Bažnyčios gyvenimo Lietuvoje stiprinimą ir drąsinote tikinčiuosius imtis atsakomybės ir didžiadvasiškai darbuotis, atnaujinant pilietinę visuomenę, vaduojantis iš skurdo, į kurį ji yra patekusi per ankstesniuosius penkiasdešimt sovietinio persekiojimo metų.

Su visa Jėzaus Draugija meldžiuosi jungdamasis prie jūsų asmeninių padėkos maldų už kunigiškojo gyvenimo malonę, pripažindamas, kad ši kunigystės dovana yra mums visiems labai reikšminga.

Tegu Viešpats palaiko jus sveiką, kad ir toliau galėtumėte stiprinti visų mūsų tikėjimo, vilties ir meilės dorybių augimą. To jums iš visos širdies linkiu, to prašau iš Viešpaties, kurio niekam iš mūsų nepavyks pralenkti dosnumu.

Su broliškais sveikinimais Viešpatyje,

Adolfo Nicolás SJ
Generalinis Jėzaus Draugijos vyresnysis


Sveikinimo vertimą atliko t. Gintaras Vitkus SJ,
Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijolas
 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune