Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ homilija Šiluvoje (2014 09 08)
Paskelbta: 2014-09-09 09:59:26

 Žmonių saugumo sargyboje


Homilija pasakyta švenčiant Švč. M. Marijos Gimimą ir Policijos, Valstybės sienos apsaugos bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų dieną  

Evangelija pasakoja apie įvykį, kai Dievas vienai Izraelio dukrai Marijai patikėjo misiją būti pasaulio Gelbėtojo motina. Marija turėjo laisvę tą misiją priimti ar atsisakyti, bent prieštarauti, kad nesugebėsianti to atlikti, kaip tai darė Mozė. Kai Dievas pakvietė Mozę išvesti tautą iš Egipto vergovės, šis ilgai derėjosi, kad nebus pajėgus perkalbėti faraono išleisti tautą. Marija neprieštarauja, tik aiškinasi, kaip tai įvyks, nes ji nepažįstanti vyro, ir gavusi atsakymą, kad jos vaisius bus iš Šventosios Dvasios, tuojau atsako teigiamai.

Dievas kiekvienam žmogui skiria atlikti tam tikrą misiją: vyskupams ir kunigams – skelbti Evangeliją, mokslininkams – tyrinėti gamtą, pedagogams – mokyti ir ugdyti vaikus, medikams – gydyti ligonius ir panašiai.

Šiandien mes meldžiamės už vyrus ir moteris, kurie yra prisiėmę labai svarbią misiją. Policijos darbuotojų misija – rūpintis žmonių saugumu, kovoti su nusikaltimais, nukreiptais prieš žmogų ar jo nuosavybę, rūpintis kad keliuose neskraidytų ereliai, kad vairuotojai būtų blaivūs ir neatneštų kam nors nelaimės. Sienos saugos tarnybos darbuotojų misija – saugoti valstybės sieną, saugoti Lietuvą, kad į ją neateitų nelaukti svečiai, kad jie negabentų narkotikų ar kontrabandos. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų misija rūpintis profilaktika, kad per aplaidumą nekiltų gaisrų, o atsitikus nelaimei – skubėti gelbėti to, ką įmanoma išgelbėti.

Šios tarnybos labai skirtingos, bet ir panašios. Jos skirtos žmogui ir visai žmonių bendruomenei. Jeigu šios tarnybos yra aukšto lygio, žmonės jaučiasi saugūs. Visuomenė labai vertina gerai savo misiją atliekančius darbuotojus. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojai reitinguose užima aukščiausias vietas.

Gerai atlikti prisiimtą pareigą nelengva. Marijai atliekant savo pareigą reikėjo bėgti iš savo krašto į Egiptą, kad būtų išgelbėtas kūdikis. Marijai reikėjo net stovėti po kryžiumi, ant kurio kabojo nukryžiuotas jos sūnus. Panašiai policijos ir kitų pareigūnų pareigos gali būti labai sunkios, kartais net rizikingos. Ypač kai susiduriama su nusikaltėliais, kuriems nieko nėra švento.

Gerai savo misiją gali atlikti tik tas pareigūnas, kuris stovi ant labai tvirtų moralinių pamatų, ne tik žino civilinį ir baudžiamąjį kodeksą ar pareigybės instrukcijas, bet kurio širdyje yra įrašytas Dievo įstatymas. Dekaloge pats svarbiausias yra meilės įstatymas. Tačiau kaip mylėti tokius žmones, kurie daro nusikaltimus, kurie laužo moralinę tvarką ir visuomenei neša tik blogį?

Jeigu meilę laikytume tik emocija, tokių žmonių mylėti nepajėgtume. Tačiau tikroji meilė yra ne emocija, bet gero linkėjimas kiekvienam žmogui ir savęs dalijimas kitiems. Jėzus paliko meilės pavyzdį. Niekada Jėzus nespinduliavo tokia didele meile, kaip tuomet, kai jis buvo prikaltas ant kryžiaus ir už mus paaukojo savo gyvybę. Net ir nusikaltėliui galima ir reikia linkėti, kad jis pasitaisytų. Tikrai bus meilės aktas, kai nusikaltėliui užkertamas kelias nusikalsti. Pasienio saugos tarnybos darbuotojas parodys gražiausią meilę savo Tėvynei ir jos žmonėms, kai sulaikys kontrabandą, nešančią valstybei medžiaginius, kartais ir moralinius nuostolius. Teisėjo sprendimas nuteisti nusikaltėlį iki gyvos galvos taip pat bus meilės aktas, nes visuomenė bus apsaugota nuo blogio, o pats nusikaltėlis turės galimybę apmąstyti savo kreivą kelią ir galbūt atgailos keliu nueiti į Dievo teismą.

Evangelija skatina mus, taip pat ir visus pareigūnus žvelgti į kiekvieną žmogų Dievo akimis. Žmogus yra ne daiktas, bet Dievo kūrinys, sukurtas pagal Kūrėjo paveikslą ir apdovanotas protu, meile bei laisva valia. Jam duotas uždavinys valdyti žemę ir aplinkui save kurti gėrį. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, paaukodamas savo gyvybę už kiekvieną žmogų, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas. Todėl kiekvienas žmogus yra brangus Dievo kūrinys. Tačiau, turėdamas laisvą valią, savo nedoru elgesiu jis gali būti suniekinęs jame įspaustą Kūrėjo atvaizdą.

Policijos, Viešojo saugumo ir Sienos apsaugos pareigūnams yra didelis iššūkis atlikti gerai savo pareigą, užkardyti nusikaltimus ne niekinant pačio žmogaus, bet padedant jam suvokti jo negarbingą elgesį. Ne mažesnis iššūkis gerai atlikti pareigą Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, kai kartais reikia rizikuoti, kad būtų išgelbėtas turtas ar žmogaus gyvybė.

Norime užtikrinti, kad Bažnyčia labai gerbia visus pareigūnus, kurie ištikimai stovi Lietuvos žmonių gyvybės, sveikatos bei saugumo sargyboje. Ir meldžiasi, kad nė vienas pareigūnas nepasiduotų pagundai dėl naudos užmerkti akis, kai daromi visuomenei ir pavieniams žmonėms žalą nešantys nusikaltimai.

Bažnyčia netiesiogiai yra labai artima policijos pagalbininkė, nes jos veikla nukreipta, kad žmonės laikytųsi Dekalogo ir išliktų garbingi. Padėti žmogui eiti Evangelijos keliu – tai padėti žmogui niekada neturėti reikalų su policija. Mes labai branginame bendradarbiavimą su pareigūnais, saugančiais Lietuvos žmones, ir meldžiame jiems Dievo palaimos.

Prašau visus dalyvaujančius šioje Mišių aukoje paveskime visus policijos, viešojo saugumo, pasienio saugos tarnybos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus dangaus Tėvo meilei ir globai. O Šiluvos Dievo Motina tebus kiekvieno sąžiningai pareigas atliekančio pareigūno Motina ir Globėja.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune