Pas Viešpatį iškeliavo kun. Viktoras BRUSOKAS (1935–1963–2015)
Paskelbta: 2015-01-17 14:58:57

2015 metų sausio 17 dieną, eidamas 80-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos Marijampolėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Viktoras Brusokas.

Viktoras Brusokas gimė 1935 metų gegužės 16 dieną Marijampolės rajone, Amalviškių kaime, ūkininkų šeimoje. 1942–1946 metais mokėsi Daukšių pradinėje mokykloje, vėliau – Gudelių progimnazijoje bei Igliaukos vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1954 metais. Tų pačių metų rudenį buvo pašauktas į karinę tarnybą, iš kurios grįžo 1957 metais ir kiek daugiau kaip metus laiko dirbo kolūkyje. Jausdamas pašaukimą į kunigystę 1958 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1963 metų balandžio 8 dieną Viktorui Brusokui buvo suteikti subdiakono, kitą dieną – diakono šventimai, o balandžio 10-ąją kunigo šventimus jam suteikė vyskupas Petras Maželis.

Pirmoji kunigo Viktoro Brusoko tarnystės vieta buvo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija, kurioje buvo paskirtas vikaro pareigoms. Šioje parapijoje jis darbavosi daugiau kaip penkerius metus. 1968 metų gruodžio mėnesį, visai prieš pat Kalėdas, kunigas Viktoras buvo paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. Be jokios abejonės, jaunasis kunigas tada dar nė nenutuokė, kokį didelį darbą jam vėliau reikės atlikti šioje parapijoje. 1972 metų birželio mėnesį jis vėl buvo iškeltas vikaru – šįkart į Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčią. Ten dirbo neilgai, apie devynis mėnesius, nes pašlijo sveikata, ir kunigas prašė vyskupą leisti išvykti atostogų pasigydyti, taip pat pageidavo, kad būtų atleistas nuo tuo metu privalomų pakartotinių teologijos egzaminų, nes, jausdamasis blogai, negalėjo tinkamai jiems pasirengti.

1973 metų kovo mėnesį kunigas Viktoras Brusokas paskiriamas nedidelės Alėjų para-pijos administratoriumi, kur darbavosi apie pusantrų metų, o 1974 metų rugpjūčio mėnesį buvo paskirtas Krakių parapijos administratoriumi. Šiai parapijai jam buvo lemta vadovauti ištisus šešiolika metų. Gero būdo, nuotaikingas klebonas patraukė parapijiečių širdis, tiesa, nepavyko išvengti ir priekaištų, kurie, atrodo, buvo inspiruoti Bažnyčiai priešiškos aplinkos. Kunigas Viktoras stengėsi rasti kontaktą su įvairiais žmonėmis, ir tos jo pastangos kai kam užkliūdavo. Tiek bažnytinėje, tiek civilinės valdžios aplinkoje pasitaikydavo žmonių, kuriam toks kunigo energingumas atrodydavo netinkamas. 1976 metais jis kurį laiką aptarnavo taip pat ir Pajieslio parapiją, o 1977 metais gavo vyskupo skyrimą Seirijų parapijos klebonu, tačiau, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, šis skyrimas buvo atšauktas, ir kunigas toliau liko dirbti Krakėse. 1978 metais jis jau oficialiai paskiriamas taip pat ir Pajieslio parapijos administratoriumi.

1990 metų gegužės mėnesį kunigas Viktoras Brusokas paskiriamas Kelmės ir Šaltinių parapijų klebonu. Ten jis darbavosi trejus metus. 1993 metais, pablogėjus sveikatai, jo paties prašymu kardinolas Vincentas Sladkevičius atleido kunigą Viktorą iš Kelmės ir Šaltinių parapijų klebono pareigų ir paskyrė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altaristu-vikaru, tačiau šiose pareigose jam teko pabūti tik porą metų. Tuo metu vyko paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbai. Tuometinis parapijos klebonas būsimasis vyskupas Eugenijus Bartulis buvo perkeltas į kitas pareigas, o kunigas Viktoras Brusokas paskirtas Prisikėlimo parapijos klebonu. Jam taip pat buvo pavesta Tautos šventovės atstatymo darbų priežiūra. Kunigas Viktoras labai rūpinosi surinkti pakankamai aukų atstatymo darbams, džiaugėsi gyvąja Bažnyčia. Jo gyvas ir nuotaikingas būdas padėjo įveikti nemažai sunkumų, kurie tuo metu persekiojo bažnyčios atstatymo darbus.

Prisikėlimo parapijos klebonu kunigas Viktoras Brusokas išbuvo septynerius metus, kol galiausiai sveikata nebeleido pakelti vis didėjančios darbų naštos. 2002 metų kovo mėnesį jis vėl buvo paskirtas Prisikėlimo parapijos altaristu. Arkivyskupas savo paskyrimo rašte ypač dėkoja kunigui Viktorui už rūpestingai eitas klebono pareigas bei nuveiktus darbus atstatant paminklinę Prisikėlimo bažnyčią. Ir būdamas altaristu kunigas Viktoras Brusokas, kiek leido jėgos, tarnavo tikintiesiems, aktyviai dalyvavo kunigų bendruomenės gyvenime. 2009 metais, sveikatai dar labiau susilpnėjus, apsigyveno Marijampolės specialiuosiuose globos namuose. Rūpestingai prižiūrimas, šiek tiek buvo ir sustiprėjęs, tačiau įsisenėjusi liga galiausiai paėmė viršų.

Kunigas Viktoras Brusokas konfratrų ir jį pažinojusiųjų atmintyje visuomet išliks kaip nuoširdus Bažnyčios tarnas, visuomet jautęs atsakomybę už jam pavestas pareigas, siekęs atviro ir nuoširdaus dialogo.

Kunigas Viktoras Brusokas buvo pašarvotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje kartu su diena anksčiau mirusiu kanauninku Algimantu Kajacku. Abiejų kunigų laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos sausio 19 dieną (pirmadienį) 12 valandą. Po šv. Mišių kunigas Viktoras Brusokas, jo paties pageidavimu, palaidotas savo tėviškės Daukšių bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune