Pas Viešpatį iškeliavo monsinjoras Petras MEILUS (1932–1963–2015)
Paskelbta: 2015-10-26 15:14:40

2015 metų spalio 26 dieną, eidamas 84-uosius metus, Marijampolėje mirė monsinjoras Petras Meilus.

Petras Meilus gimė 1932 metų sausio 1 dieną Rokiškio apskrityje, Skapiškio valsčiuje, Šeriškių vienkiemyje, mažažemių valstiečių Kazimiero ir Albinos Meilų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš penkių šeimoje augusių vaikų. 1939 metais Petras pradėjo lankyti Šiurpiškių pradžios mokyklą, kurioje 1944 metais baigė penkis skyrius. Po karo, kadangi arti nebuvo jokios mokyklos, metus Petras niekur nesimokė, o 1945 metais įstojo į Skapiškio progimnaziją. 1949 metais pradėjo mokytis Kupiškio vidurinėje mokykloje, tačiau susirgo tuberkulioze ir teko moksluose vėl daryti pertrauką. 1950 metais Vilniuje pakėlė skaudžią plaučių operaciją, o po metų sustiprėjęs toliau tęsė mokslus Pandėlio vidurinėje mokykloje, nes joje, kaip užsienio kalbos, buvo mokoma vokiečių, kurios anksčiau Petras buvo mokęsis Kupiškyje.

1954 metais vėl atsinaujino tuberkuliozė, ir Petras Meilus, būdamas labai sunkios būklės, buvo išvežtas į Rokiškio tuberkuliozės dispanserį. Po trijų mėnesių, kiek sustiprėjęs, jis buvo išsiųstas į Kauno Raudonojo Kryžiaus sanatoriją. Po operacijos susirgo pūlingu pleuritu ir, kaip pats rašo savo autobiografijoje, praktiškai buvo atsidūręs ant mirties slenksčio. Praėjus kritinei būklei dar penkiolika mėnesių gydėsi ligoninėje. Ligos pasekmes Petras jautė visą gyvenimą.

Šeimoje gavęs tvirtą religinį auklėjimą ir sulaukęs šešiolikos metų, Petras Meilus pajuto nenumaldomą potraukį į kunigystę, kaip pats tvirtino, net negalėjęs paaiškinti, iš kur toks noras kilo. Kai kurių kunigų netgi atkalbinėjamas nuo tokio žingsnio, nes neva esąs ligonis, tad geriau užleisti vietą sveikiems kandidatams, jis nepasidavė šiems įkalbinėjimams ir 1957 metais padavė prašymą į Kauno kunigų seminariją. Tačiau tais metais nebuvo priimtas, nes grįžo anksčiau į sovietinę kariuomenę priimti klierikai, vietų skaičius seminarijoje buvo ribotas, ir vietos Petrui Meilui nebeliko. Tačiau Petras nenusiminė, pakartotinai stojo kitais metais ir 1958 metais pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje.

Studijuodamas seminarijoje Petras Meilus ir toliau gydėsi, privalėjo nuolat vartoti paskirtus vaistus. Seminarijoje besimokydamas turėjo autoritetą tarp kitų klierikų ir vadovybės, buvo paskirtas klierikų dekanu. 1963 metų balandžio 10 dieną Kauno arkikatedroje vyskupas Petras Maželis Petrą Meilų kartu su kitais septyniolika kurso draugų įšventino kunigu. Tuo metu tai buvo didžiausias seminariją baigęs kursas.

1963 metų gegužės 25 dieną kunigas Petras Meilus paskiriamas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru. Iškalbingas, pasižymintis gražiu balsu kunigas buvo mielai priimtas parapijiečių, pasižymėjo draugišku ir sugyvenamu būdu. Vilijampolėje kunigas Petras darbavosi pusšeštų metų, kol 1968 metų gruodžio 17 dieną buvo paskirtas vikaro pareigoms į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapiją. Ten išbuvo ne visus metus. 1969 metų rugsėjo 1 dieną buvo perkeltas į Šiaulius Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. Atrodo, kad Šiauliuose didelis darbo krūvis sekino ligoto kunigo jėgas. Nors jau buvo baigęs gydymosi nuo tuberkuliozės kursą, jėgų nebuvo per daug. Nors mylimas parapijiečių ir vertinamas kolegų, Petras Meilus porą kartų raštu kreipėsi į Kauno arkivyskupijos apaštališkąjį administratorių prašydamas jį iškelti iš Šiaulių. 1973 metais jo prašymas buvo patenkintas, ir Petras Meilus buvo paskirtas Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru. Ukmergėje jis išbuvo aštuonerius metus. 1975 metais buvo ketinta skirti jį Alėjų parapijos administratoriumi, kartu einant Raseinių vikaro pareigas, tačiau kunigas Petras prašėsi paliekamas Ukmergėje, nes nesijautė pasirengęs eiti klebono pareigas. Į jo prašymą vyskupas atsižvelgė ir dar kurį laiką paliko darbuotis Ukmergėje.

Iš viso kunigas Petras Meilus vikaru išbuvo aštuoniolika metų. Visus tuos metus jis buvo tikrai ištikimas ir uolus klebonų, su kuriais dirbo, padėjėjas, randantis bendrą kalbą su įvairaus charakterio konfratrais ir parapijų tikinčiaisiais.

1981 metų gegužės 30 dieną kunigas Petras Meilus gavo skyrimą Eržvilko parapijos administratoriaus pareigoms. 1985 metais jam buvo pavesta administruoti ir Paupio parapiją. Savo, kaip parapijų ganytojo, pareigas ėjo ištikimai, tvirtai laikydamasis Bažnyčios nuostatų ir rūpindamasis būti artimas visiems savo ganomiesiems.

1990 metų kovo 25 dieną kardinolas Vincentas Sladkevičius kunigą Petrą Meilų paskyrė Kauno arkikatedros bazilikos administratoriumi. Tiesa, šias pareigas jis ėjo tik kiek daugiau nei dvejus metus. 1992 metų balandžio mėnesį buvo paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu. Ten darbuojasi, kaip visuomet stengdamasis parodyti artumą vargstantiems, taip pat ir savo lėšomis paremdamas juos. 1992–2000 metais ėjo Kauno arkivyskupijos tribunolo notaro pareigas, buvo Kauno I dekanato dekanas. 1998 metų kovo 26 dieną šventasis popiežius Jonas Paulius II pakėlė kunigą Petrą Meilų Jo Šventenybės kapelionu (monsinjoru).

Nors ir išsigydžius nuo jaunystės kankinusias plaučių ligas, pradėjo reikštis kitos ligos. Vis labiau silpnėjant sveikatai 2000 metų kovo 22 dieną monsinjoras Petras Meilus buvo atleistas iš tribunolo notaro ir Kauno I dekanato dekano pareigų, o dar po metų – iš Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigų ir vėl grįžo į arkikatedrą baziliką altaristo pareigoms. Ten ir liko tarnauti tikintiesiems beveik iki mirties. Daugiausia laiko skyrė tarnystei klausykloje, kol pajėgė, praktiškai ėjo vikaro pareigas: budėjo raštinėje, priiminėjo interesantus, laidojo tikinčiuosius, visuomet gyvai rūpinosi parapijos reikalais.

2015 metų rugpjūčio mėnesį, dar labiau susilpnėjus sveikatai, monsinjoras Petras Meilus paprašė leisti jam apsigyventi Marijampolės specialiuosiuose globos namuose. Deja, jam laiko šioje žemėje buvo likę jau nebedaug. 2015 metų spalio 26 dieną jo siela iškeliavo pas savo Kūrėją.

Monsinjoras Petras Meilus buvo aštraus proto, draugiškas su konfratrais ir parapijiečiais kunigas, pamaldus, geras pamokslininkas.

Monsinjoro Petro Meilaus žemiškieji palaikai pašarvoti Kauno arkikatedroje bazilikoje. Laidotuvių šv. Mišios spalio 28 dieną (trečiadienį) 12 valandą. Po šv. Mišių laidotuvės Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune