Kauno I dekanato kunigų konferencijoje kardinolo Sigito Tamkevičiaus pasidalijimas apie keliones pal. Teofiliaus Matulionio keliais (2019 11 27)
Paskelbta: 2019-11-29 14:38:23

Lapkričio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Ji pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo konferencijoje apsilankęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė popiežiaus Pranciškaus sprendimu Kauno arkivyskupą emeritą S. Tamkevičių SJ skirti kardinolu. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje yra du kardinolai. Dekanas dar kartą Kauno I dekanato dvasininkų vardu pasveikino Eminenciją šio paskyrimo proga.

Žodį tarti paprašytas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ pasidalijo mintimis apie piligrimines keliones palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio, kitų lietuvių kančių keliais Rusijoje. Į šias keliones kardinolas su grupėmis vyksta jau trečius metus iš eilės. Aplankytos tolimosios Solovkų salos, pasiekta atšiaurioji Anzero sala, kurioje kelerius metus vyskupui Teofiliui Matulioniui teko būti kalėjime ir netgi eiti čia kalinčių kunigų komunos atsakingojo pareigas. Kunigai turėjo galimybę aukoti čia šv. Mišias. Aplankytas Kemės buvęs kalinių paskirstymo punktas, dalyvauta komunizmo aukų atminimo renginyje Sandarmokho memoriale. Aplankytas ir Sankt Peterburgas, kuriame palaimintajam teko mokytis, vėliau – atlikti caro valdžios skirtą bausmę už pakrikštytą silpną mišrios šeimos kūdikį.

Lankytasi ir Sankt Peterburgo Švenčiausiosios Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurią T. Matulionis statė paskirtas klebonu. Kelionės metu ši bažnyčia buvo restauruojama. Kiekvienoje piligriminėje kelionėje susitikta ir su Lietuvos atstovybės ar ambasados darbuotojais.

Šiemet aplankyta Červenė, buvęs kalinių paskirstymo punktas Permėje, buvusieji Zubovo Polianos invalidų namai, kuriuose piligrimų grupę itin svetingai pasitiko šios įstaigos ir gyvenvietės vadovai.

Kardinolui ypatingų minčių sukėlė dar kartą pravažiuotos lagerių teritorijos, kuriose dar palyginti neseniai ir pačiam teko kalėti. Aplankytas Vladimiro (prie Kliazmos) miestas, kuriame esančiame kalėjime kalėjo vyskupas Teofilius ir ne vienas lietuvis, tame tarpe ir čia kalėję bei mirę Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys, kun. Vladas Mironas. Melstasi šio miesto senosiose kapinėse, kuriose buvo laidojami kaliniai. Simboliška, kad šv. Mišios aukotos liepos 6 dieną, minint Lietuvos Valstybės dieną. Vladimiro Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje pašventintas palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslas. Lankytasi ir Maskvoje, aplankytos įkalinimo įstaigos, kuriose kalėjo palaimintasis arkivyskupas Teofilius. Kai kuriose iš šių įstaigų vėliau teko būti ir pačiam kardinolui. Susitikta su lietuvių bendruomenės nariais, ambasados darbuotojais. Istoriniuose Jurgio Baltrušaičio rūmuose aukotos šv. Mišios, kalbėtasi apie palaimintąjį arkivyskupą T. Matulionį.

Konferencijos pabaigoje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ išreiškė viltį, kad vis daugiau žmonių, išgirdę popiežiaus Pranciškaus kvietimą pažinti savo tautos kankinius, pasiryš keliauti tiek palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, tiek ir kitų žinomų ir nežinomų kankinių kančios keliais.

Labai svarbu pažinti, pasak kardinolo, ir kitus tremtinius, kankinius, ypač Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, kitus Dievo tarnus. Tokios piligriminės kelionės tam ypatingai pasitarnauja.

Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius pakvietė kunigus pagal galimybes sausio 26 dieną vykti į Romą ir dalyvauti kardinolo S.Tamkevičiaus ingrese į jam paskirtą Šv. Angelės Meriči bažnyčią.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji sielovados klausimai, o paskui bendrystė tęsėsi  prie arbatos puodelio.

Kun. teol. lic. Nerijaus Pipiro informacija
 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune