Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo
Petaro Antuno RAJIČIAUS sveikinimo žodis arkikatedroje (2020 10 22)
Paskelbta: 2020-10-23 14:53:32

Nuotraukos – Silvijos Knezekytės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Põnai Kardinõlai,
Jū́sų Eksceleñcija Kaũno Arkivýskupe Metropolìte Kęstùti Kė̃valai,
Jū́sų Eksceleñcijos Arkivyskupaĩ ir̃ Vyskupaĩ,
Brángūs kunigaĩ, vienuõliai ir̃ tìkintieji pasauliẽčiai,

Šiañdien Kaũno Bažnýčiai yrà dìdelė džiaũgsmo dienà, nès šiosè Šventõsiose Mišiosè Jū́sų naujãjam ganýtojui, arkivýskupui Kęstùčiui Kė̃valui bùs uždė́tas pálijus, taĩ – baltõs vìlnos júosta, simbolizúojanti avẽlę añt Jė́zaus, Gẽrojo Ganýtojo, pečių̃, ir̃ kurì jį̃ išskir̃s kaĩp Kaũno Arkivýskupą Metropolìtą.

Labaĩ reikšmìnga, jóg ceremònija vỹksta šiañdien, spãlio dvìdešimt añtrąją diẽną, kaĩ Bažnýčia šveñčia litùrginį Šveñtojo Jõno Paũliaus II, iškilaũs ganýtojo ir̃ mū́sų laikų̃ pópiežiaus minė́jimą jõ šimtósiose gimìmo mẽtinėse, apsilañkiusio Kaunè tū́kstantis devynì šimtaĩ devýniasdešimt trečiaĩsiais mẽtais. Ir̃ bū́tent šią̃ diẽną, tū́kstantis devynì šimtaĩ septýniasdešimt aštuntaĩsiais mẽtais, Šventàsis Pópiežius oficialiaĩ pradė́jo pontifikãtą pirmãją sàvo garsià homìlija, kuriojè sù giliù tikė́jimo tikrumù sãkė šiuõs žodžiùs: „Nebijókite! Atidarýkite, plačiaĩ atvérkite durìs Krìstui!“ Šiañdien mū́sų naujàsis šiõs viẽtinės Bažnýčios ganýtojas žeñgia prõ šiõs kãtedros dùris kaĩp Arkivýskupas Metropolìtas, ir̃ kviẽčia kùnigus ir̃ kitùs tìkinčiuosius sèkti juõ Krìstaus sekimè, kiekvíenas sàvo pašaukimù, šeimà ir̃ dárbu, bendradarbiáujant vardañ visõs Bažnýčios gė̃rio. Šiañdien prisimiñkime taĩp pàt garbìngąjį Kardinõlą Vinceñtą Sladkẽvičių, kil̃nų šiõs arkivyskupìjos ganýtoją, gìmusį taĩs pačiaĩs mẽtais kaĩp ir̃ pópiežius Vojtýla, ir̃ Bažnýčiai Lietuvojè žiauraũs ateìzmo laikaĩs palìkusio garbìngo ir̃ atkaklaũs liùdijimo beĩ ištikimýbės Visúotinei Bažnýčiai ir̃ Ròmos Výskupo Sóstui pãveldą. Gárbinkime Viẽšpatį, mū́sų Diẽvą, kàd sàvo Bažnýčiai dãvė šiuõs tikė́jimo ir̃ taikõs výrus, kàd jiẽ bùvo šviesõs nešė́jai tìkintiesiems, ir̃ mókykimės ìš jų̃ pãvyzdžio.

Pagal̃ sẽną Bažnýčios prãktiką, visì pasáulio per̃ metùs nominúoti Arkivyskupaĩ Metropolìtai, bū́davo kviečiamì atvyktì į̃ Ròmą Šventų̃jų Apãštalų Pẽtro ir̃ Paũliaus ìškilmei ir̃ priim̃ti pãlijų ìš Šveñtojo Tė́vo rañkų. Šiaĩs mẽtais dė̃l pandèmijos, dejà, nebùvo įmãnoma tõ padarýti Vatikanè. Nepáisant tõ, Pópiežius Prancìškus aukójo iškilmìngas Šventą́sias Mišiàs Šveñtojo Pẽtro Bazìlikoje, kurių̃ metù paláimino pãlijus ir̃ mùms àtsiuntė víeną ìš jų̃, skir̃tą mū́sų bróliui, Jõ Eksceleñcijai Arkivýskupui Kęstùčiui Kė̃valui.

Dù tū́kstančiai penkióliktais mẽtais Šventàsis Tė́vas į̃vedė naũją tvar̃ką, jóg núo šiól pãlijų naujíems arkivyskupáms uždė́s nè Pópiežius, kaĩp bùvo anksčiaũ, bèt jìs bùs ùždedamas Jų̃ arkivyskupìjose viẽtos Apaštalìnio Nùncijaus rañkomis. Taĩgi dė́l tõ pãlijaus uždėjìmą šveñčiame šiañdien. Tóks veĩksmas pabrė́žia Arkivýskupo Kęstùčio Kė̃valo nominãvimo šiõs viẽtinės Bažnýčios Arkivýskupu Metropolitù svar̃bą ir̃ stìprų rỹšį tar̃p šiõs bažnýtinės provìncijos ir̃ Pẽtro Sósto Ròmoje.

Aukójame Šventą́sias Mišiàs ùž naũjąjį šiõs viẽtinės Bažnýčios ganýtoją, melsdamì Viẽšpatį, mū́sų Diẽvą, kàd jį̃ láimintų ir̃ įkvė̃ptų, drą́sintų ir̃ palaikýtų, kàd galė́tų visadà bū́ti gerúoju ganýtoju ir̃ prãnašu, nenuil̃stančiu vienýbės Bažnýčios vidujè ir̃ sù Pẽtro Sóstu skãtintoju.

Šveñtojo Tė́vo Prancìškaus vardù pérduodu sàvo šilčiáusius svéikinimus Arkivýskupui Metropolìtui Kęstùčiui Kė̃valui jõ paskyrìmo próga ir̃ meldžiù Diẽvo paláimos ir̃ Šventósios Dvãsios dovanų̃ jõ tarnỹstei Kaũno Arkivyskupìjoje, kartù sù galìngu Švenčiáusiosios Šìluvos Mergẽlės Marìjos užtarimù.

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune