Kauno I dekanato kunigų konferencijoje paminėtas šv. Jonas Paulius II ir kard. Vincentas Sladkevičius MIC (2020 10 27)
Paskelbta: 2020-10-27 17:33:06

Spalio 27 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija tema ,,Popiežius šv. Jonas Paulius II ir Šventosios Romos kardinolas Vincentas Sladkevičius MIC“. Paminint šių iškilių Visuotinės Katalikų Bažnyčios asmenybių 100-ąsias gimimo metines apžvelgtas kiekvieno jų kelias į didįjį pašaukimą, akcentuotas dvasinės tarnystės indėlis į bendrąjį gėrį.

Konferencija pradėta bendra malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Vėliau Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vedėja Irena Petraitienė išsamiai supažindino su minėtų iškilių dvasininkų biografijomis, pristatė savo parengtą virtualią parodą.

Irena Petraitienė kalbėjo apie tai, kaip 1978 m. spalio 16 d. kardinolas Karolis Vojtyla buvo išrinktas Romos popiežiumi ir pasirinko Jono Pauliaus II vardą. Spalio 22-ąją – inauguracijos dieną popiežiaus homilijoje nuskambėjo nepamirštamas jo kvietimas: ,,Nebijokite. Atverkite, plačiai atverkite duris Kristui.“ Jono Pauliaus II pontifikato moto tapę žodžiai turėjo suteikti jėgų ir drąsos, ypač toms tautoms, kurios kentė vergovę ir kurioms jis skelbė laisvę.

Pranešime buvo priminta, jog 1979 m. spalio 16 d. vyskupai tremtiniai Vincentas Sladkevičius ir Julijonas Steponavičius Šventajam Tėvui nusiuntė sveikinimo telegramą: „Mūsų tautos tikintieji Jūsų Šventenybę ne tik myli, bet taip pat labai žavisi. Mes norime ir viliamės Jus pamatyti savame krašte kaip mylimą Tėvą, lankantį savo vaikus“, – be kita, buvo rašoma šioje telegramoje.

Irena Petraitienė atkreipė dėmesį, jog 1988 m. vyskupas Vincentas Sladkevičius MIC pirmą kartą vyksta į Romą vizito Ad limina, pirmą kartą asmeniškai susitinka su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šv. Petro bazilikoje popiežius Jonas Paulius II sveikinimo žodyje kardinolu pakeltam Vincentui Sladkevičiui taria, jog jo asmenyje sveikina ir laimina Bažnyčią Lietuvoje ir visą lietuvių tautą. Lietuvių vyskupo paskyrimą Romos Katalikų Bažnyčios kardinolu popiežius pavadino Marijos dovana mūsų tautai.

Abi šios asmenybės dar kartą susitiko istorinės popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą metu. „Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę! Lietuva – tyli liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą skausmingą kelią ir garsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė…“ , – kalbėjo tada popiežius.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius MIC, sutikdamas popiežių Kauno Santakoje, pasveikino Šventąjį Tėvą, vykdantį didžiąją evangelizacijos misiją Lietuvoje visu savo asmenybės žavesiu, savo apaštališkais žingsniais, savo tėvišku gerumu ir meile.

Šios iškilių asmenybių pasakytos mintys, pasak I. Petraitienės, yra įstrigusios į kiekvieno lietuvio širdį, nežiūrint laiko tėkmės gyvos iki šių dienų.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai, buvo sukalbėta Viešpaties Angelo malda.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune