Pas Viešpatį iškeliavo kun. dr. Arvydas Žygas (1958–2000–2011)
Paskelbta: 2011-05-09 17:21:46
 Kun. dr. Arvydas Petras ŽYGAS, 2006 m. Vytenio Lietuvninko fotografija

A†A Kunigas Arvydas Petras ŽYGAS
(1958–2000–2011)

2011 metų gegužės 7 dieną Saint Louis (JAV) ligoninėje po sunkios ligos mirė kunigas Arvydas Petras Žygas, priklausęs Kauno arkivyskupijai.

Kunigas Arvydas Petras Žygas gimė 1958 metų birželio 6 dieną Čikagoje. Jo tėvai emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, bėgdami nuo puolančios sovietinės kariuomenės. 1945–1950 metais jie gyveno karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, o 1950 metais atvyko į JAV ir po penkerių metų gavo jų pilietybę.

Nuo pat mažens Arvydas buvo auklėjamas lietuvybės dvasia, lankė Cicero Šv. Antano Paduviečio mokyklą, vidurinį išsilavinimą gavo Vyskupo Fenviko aukštesniojoje mokykloje Oak Parke 1975 metais. Nuo pat mažų dienų jis dalyvavo ateitininkų veikloje, bendravo su seserimis kazimierietėmis.

Arvydas visuomet jautė pašaukimą į dvasinį luomą, o drauge jo širdis veržėsi į savo Tėvynę – Lietuvą, į kurią jam tada nebuvo leista atvykti. Norėdamas būti kiek galima arčiau Lietuvos, jis 1976–1980 metais studijavo baltų kultūrą Čikagos lietuvių pedagogikos institute ir gavo dėstymo sertifikatą Čikagos valstijos universitete. 1980–1988 metais dėstė lietuvių etnografiją ir folklorą tame pačiame lietuvių Pedagogikos institute. 1976–1982 metais drauge su prof. Marija Gimbutiene lankydavosi Punsko krašte ir užrašinėjo liaudies dainas, fotografavo senąsias Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuves dainininkes. Negalėdamas lankytis Lietuvoje jis, kaip ir daugelis užsienyje gyvenusių lietuvių, vyko į Punsko kraštą pabūti lietuvių žemėje, pabendrauti su lietuviais. Punsko krašte jis buvo visada laukiamas ir sutinkamas kaip pats garbingiausias svečias.

1981 metais Čikagos Ilinojaus universitete Arvydas Žygas įgijo antropologijos ir chemijos mokslų bakalauro laipsnį, o 1983 metais biochemijos magistro laipsnį su medicininės antropologijos specializacija. 1988 metais tame pačiame universitete jis gavo filosofijos daktaro laipsnį. Tada jis pirmą kartą galėjo apsilankyti Lietuvoje, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete pagal mokslinių mainų programą. Kaip pats rašė savo autobiografijoje, 1988 metų gruodžio 14 dieną pradėjo savo pasirengimą kunigystei.

1989–1993 metais dr. Arvydas Petras Žygas dėstė antropologiją ir biochemiją Kauno ir Vilniaus universitetuose, 1990 metais gavo asocijuoto antropologijos profesoriaus vardą. 1989–1993 metais vadovavo VDU Antropologijos katedrai ir buvo VDU studentų dekanas. 1993 metais už indėlį į atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos kultūrą jam buvo suteikta S. Šalkauskio vardo premija.

1990 metais Arvydas įstojo į Jėzuitų naujokyną. 1993–1994 metais studijavo jėzuitų ugdymo centre Genujoje (Italija) bei atliko klinikinę praktiką Turino Šv. Kotolengo ligoninėje. 1995 metais jis grįžo į Čikagą slaugyti sunkiai sergančios motinos ir tada pradėjo studijuoti teologiją Čikagos Lojolos universitete. Pageidaujant Kauno kunigų seminarijos rektoriui, siekdamas įgyti tinkamą kunigo šventimams ugdymą, Arvydas paklusniai, kaip ir visuomet, grįžo į Lietuvą. 1996–2000 metais, studijuodamas seminarijoje, jis taip pat įsitraukė ir į būsimų kunigų sielovadinį ugdymą. 1996–1999 metais jis taip pat studijavo ir Meriveilo instituto Teologijos fakultete Birmingeme (Didžioji Britanija), ten siekdamas teologijos magistro laipsnio. Šias studijas jis baigė ir magistro laipsnį gavo Vytauto Didžiojo universitete.

2000 metų birželio 29 dieną Arvydas Petras Žygas priėmė kunigo šventimus ir buvo paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Jau po poros mėnesių kunigas Arvydas Žygas buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Šiose pareigose jis išbuvo šešerius metus. Gyvo būdo, nuoširdus kunigas labai greitai rado kelią į seminarijos auklėtinių širdis. Jis tikrai tapo žmogumi, pelniusiu jų visų pasitikėjimą.

Drauge kunigas Arvydas Žygas tęsė ir savo kaip mokslininko veiklą. 1996–2006 metais ėjo antropologijos asocijuoto profesoriaus, o 2000–2006 metais pastoracinės teologijos asocijuoto profesoriaus pareigas Vytauto Didžiojo universitete. 2000–2006 metais taip pat buvo Kauno medicinos universiteto kapelionas ir vizituojantis antropologijos profesorius tame pačiame universitete. 1997–2006 metais kunigas Arvydas buvo ir Kauno psichiatrijos ligoninės kapelionas, patarnavo seserims kazimierietėms Pažaislyje ir seserims kotrynietėms Kaune.

Galima neperdedant sakyti, kad kunigas Arvydas buvo žmogus, kuris daugiausia prisidėjo prie ateitininkijos atsikūrimo Lietuvoje. 1989–1995 metais jis buvo išrinktas ir ėjo Ateitininkų federacijos pirmininko pareigas. Jis sugebėjo tautos troškimą atkurti tai, kas sugriauta, parodomas iniciatyvas sutelkti į vieningą srovę ir duoti jai kryptį, išsaugančią esmines vertybes ir atliepiančią modernius iššūkius.

2006 metais kunigas Arvydas pasiprašė išleidžiamas į JAV teologijos daktarato studijų. 2006–2007 metais jis dirbo vikaru Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, ypatingą dėmesį skirdamas Lietuviams emigrantams.

2007 metų rugpjūčio mėnesį pasiprašė atleidžiamas iš parapijos ir toliau tęsė studijas, drauge patarnaudamas kaip kapelionas Vargdienių seserims Putname, darbuodamasis seserų įsteigtoje Pal. J. Matulaičio vargšų prieglaudoje, pavaduodavo kunigus įvairiose lietuvių parapijose. Paskutinius mėnesius, jau sunkiai sirgdamas, praleido Saint Louis ligoninėje. Tikėjomės jo pasveikimo, tačiau Viešpaties planai buvo kitokie.

Kunigas Arvydas Petras Žygas skubėjo daryti gera, negailėdamas savęs. Jo niekada niekas nematė supykusio, atsikertančio kad ir į šiurkštesnį žodį. Jis jautėsi pašauktas tarnauti – Dievui, savo mylimai Tėvynei, visiems žmonėms, kuriuos Viešpats siuntė į jo kelią. Nepaisydamas mokslo laipsnių ir titulų, save jis laikė paprastu žmogumi. Prašydamas suteikti kunigo šventimus rašė: „Prašau suteikti man, Arvydui Petrui Žygui, nevertam Dievo tarnui, kunigystės šventimus.“

Kunigas dr. Arvydas Petras Žygas palaidotas birželio 10 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume. (Žr. apie atsisveikinimą.)

Priglauski, Gailestingasis Viešpatie, savo uolųjį ir ištikimąjį tarną Dangaus Karalystėje!

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune