į pirmą puslapį
Temos

Šeima

 
2021 m. kovo 19 d. – 2022 m. birželio 26 d. šventėme  Šeimos- Amoris Laetitia metus.
 
2021 m. kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradėjo šeimai skirtus metus. Tą dieną sukako penkeri metai nuo Apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia paskelbimo. Šis dokumentas kalba apie meilę šeimoje, o jo pavadinimas lietuviškai reiškia „Meilės džiaugsmas“. Tad ir Šeimos metų oficialus pavadinimas buvo Šeima-Amoris laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šie metai baigėsi 2022 m. birželio 26 d. X Pasauliniu šeimų susitikimu Romoje kartu su Šventuoju Tėvu.
 
2021 m. kovo 19 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos informaciniame pranešimas >> 
 
2021 m. kovo 21 d. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno Poniškaičio laiškas Šeimos metams „ Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Bažnyčios džiaugsmas“ >> 
 
Apie šių metų tikslus, gaires, iniciatyvas Visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvoje buvo nuolat skelbiama Lietuvos šeimos centro specialiuose puslapiuose >>  
 
2022 m. birželio 17 d. Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas „Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“ >>
 
2022 m. birželio 22 d. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas Arūnas Poniškaitis metų uždarymo proga: „Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje“  >>
 
 
 
Kas yra šeima?
Ar kiekvieną santuoką galima vadinti šeima?

Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieško ne vienas šiandieninės visuomenės narys. Šeima vaidina ypatingą vaidmenį mūsų gyvenimuose, ji yra bendrystės širdis tiek visuomenėje, tiek Bažnyčioje. Čia dedami mūsų ir mūsų vaikų gyvenimo pamatai bei vertybės, kurios išlieka ilgam ir daro įtaką gyvenimui.

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos" (Pr 1, 27). 

„Šeima remiasi santuoka. Santuoka – tai sąjunga, kuria vyras ir moteris susivienija visam gyvenimui ir kuri savo prigimtimi yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui“ (KBK, 16301). Tik tokia sąjunga gali būti pripažinta ir visuomenės patvirtinta kaip santuoka. Kiti asmenų ryšiai, neatitinkantys minėtų sąlygų, negali būti laikomi santuoka.

Santuokos sujungti vyras ir moteris drauge su savo vaikais sudaro šeimą. Sutuoktinių meilė ir vaikų gimimas sukuria asmeninius ryšius ir pirmapradę atsakomybę tarp tos pačios šeimos narių. Šeima taip pat yra pirminė visuomeninio gyvenimo ląstelė ir pagrindas (plg. KBK, 2201–2207).

„Kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmones kaip vyrą ir moterį ir pasakė: Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 5–6).

Žmogus nėra vien vyras ar vien moteris. Jie abu drauge yra Dievo paveikslas ir panašumas (plg. Pr 1, 26) – lygūs ir lygiateisiai. Pats Dievas sujungia vyrą ir moterį, judviejų laisvam pasirinkimui suteikdamas juos pačius pranokstantį pašventinimą.

Kaip mums prabyla Šventoji Šeima?

Šventoji Šeima – Jėzus, Marija, Juozapas – yra tyli evangelijų puslapiuose, bet iškalbinga savo gyvenimu. Ne idiliškais paveikslėliais, kuriuos esame įpratę matyti, o būtent pačiu tikroviškiausiu gyvenimu. Tai buvo šeima, giminystės saitais susijusi su artimaisiais, turinti kantriai triūsti, kad pelnytų duoną, tuo pačiu likimu besidalijanti su paprastais Galilėjos kaimo gyventojais. Kur kitur, jei ne Marijos rankose Jėzus matė senu lopu taisomą jo paties ar Juozapo drabužį, raugą, įmaišomą į kelis saikus miltų. Ir kas, jei ne Juozapas pamokė, kad naujo vyno negalima pilti į senus vynmaišius. Tyliu Šventosios Šeimos gyvenimu Šventasis Raštas, o per jį – pats Viešpats prabyla mums apie šeimą – vyro ir moters bendrystės paslaptį, prilygstančią Jėzaus ryšiui su Bažnyčia.

Daugiau informacijos

 


Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje

Motina Teresė

Pagrindiniai šeimos uždaviniai:

1. asmenų bendruomenės kūrimas,
2. tarnavimas gyvybei,
3. dalyvavimas visuomenės vystymesi,
4. dalyvavimas Bažnyčios gyvenime ir jos pasiuntinybėje.
 

MEILĖS DŽIAUGSMAS, išgyvenamas šeimoje, yra ir BAŽNYČIOS džiaugsmas.

LR Konstitucijos
38 straipsnis skelbia:

„Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu<...>“

Apie Šeimų sielovadą

397 Santuokos sujungti vyras ir moteris drauge su savo vaikais sudaro šeimą. Sutuoktinių meilė ir vaikų gimimas sukuria asmeninius ryšius ir pirmapradę atsakomybę tarp tos pačios šeimos narių. <...>

398 Šeimų sielovada yra vienas iš svarbiausių Kauno arkivyskupijos sielovados uždavinių, nes tiek asmens, tiek žmogiškosios bei krikščioniškosios visuomenės gerovė glaudžiai susijusi su vedusiųjų ir šeimų bendruomenių gerove, o prie pagrindinių šeimos uždavinių priklauso ir bažnytiniai uždaviniai: šeima yra pašaukta kurti Dievo karalystę istorijoje, dalyvaudama Bažnyčios gyvenime ir jos pasiuntinystėje.