į pirmą puslapį
Temos

Sinodinis kelias arkivyskupijoje

Popiežius Pranciškus kviečia visą Dievo Bažnyčią į Sinodą. Šiuo sušaukimu jis drąsina mus klausti savęs apie sinodiškumą – keliavimą drauge – kaip esminį Bažnyčios gyvenimo ir misijos būdą.

Šioje skiltyje rasite visa, kas susiję su Sinodiniu keliu Kauno arkivyskupijoje – Bažnyčios apmąstymų ir dalijimosi kelione.

Sinodinės kelionės diecezinis etapas, prasidėjęs 2021 m. spalį, baigėsi 2022 m. birželio 1 d. Pagal parapijų, kitų bendruomenių bei asmenines įžvalgas (internetinėje anketoje) buvo parengta sintezė. 

Žr.  Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio diecezinio etapo sintezė >> 

Liepos 14 d. paskelbtas SINODINIO KELIO LIETUVOJE ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS>>, kuris bus perduotas Sinodo generaliniam sekretoriatui. Šis dokumentas parengtas pagal Lietuvos vyskupijų įžvalgų sintezes.

 

Pagrindiniai dokumentai
  • LIETUVOS VYSKUPŲ kreipimasis DĖL SINODINIO KELIO PRADŽIOS sinodas.katalikai.lt
  • VADEMECUM, skirtas Sinodui sinodalumo tema, žr. sinodas.katalikai.lt
  • Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos PARENGIAMASIS dokumentas, žr. sinodas.katalikai.lt
Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatoriai

Kun. Artūras KAZLAUSKAS,  ,

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ, +370 673 22 346, ,  

ARKIVYSKUPIJOS DARBO GRUPĖ

Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje DARBO GRUPĖ  >>

Teminių susitikimų medžiaga

I susitikimo rekomendacinė medžiaga tema KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI >>

II susitikimo rekomendacinė medžiaga tema KLAUSYTIS IR KALBĖTI >>

III susitikimo rekomendacinė medžiaga tema ŠVENTIMAS. Kaip švenčiame savo tikėjimą?  >> 

IV susitikimo rekomendacinė medžiaga tema BENDRA  ATSAKOMYBĖ MISIJOJE  >> 

V susitikimo rekomendacinė medžiaga  tema DIALOGAS Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas >> 

VI susitikimo rekomendacinė medžiaga tema  AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS >>  

VII susitikimo rekomendacinė medžiaga SINODALUMO UGDYMAS >> 

Asmeninių įžvalgų ANKETA >>

AKTUALU
ĮVYKIŲ kronika

 Apie Sinodą kunigų konferencijoje. Papildomi moderatorių mokymai. Pašvęstųjų sinodinis susitikimas. Kauno I dekanato kunigų konferencija. Moderatorių simpoziumas. Nuotr. Gedimino Jono Urbono, Rūtos Godliauskaitės, Kauno I dekanato

 

Susitikimai parapijose, kitose bendruomenėse

Sinodiniai susitikimai Domeikavos, Palemono, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijose. Nuotr. parapijų

 

Sinodinis kelias Visuotinėje Bažnyčioje synod.va

Sinodinis kelias Lietuvoje sinodas.katalikai.lt

SINODINIO PROCESO RAKTAŽODŽIAI

BENDRYSTĖ. Savo tautai siūloma sandora Dievas maloningai suburia mus kaip įvairias vieno tikėjimo tautas. Mūsų bendrystės giliausiosios šaknys yra Trejybės meilė ir vienybė. Būtent Kristus sutaiko mus su Tėvu ir suvienija vieną su kitu Šventojoje Dvasioje. Drauge esame įkvepiami Dievo žodžio klausymosi, Bažnyčios gyvosios tradicijos ir remiamės bendru sensus fidei. Mums visiems tenka vaidmuo įžvelgiant ir įgyvendinant Dievo kvietimą savo tautai.

DALYVAVIMAS. Visi, kurie priklauso Dievo tautai – pasauliečiai, pašvęstieji asmenys ir dvasininkai, kviečiami atidžiai ir pagarbiai įsiklausyti vieni į kitus. Toks įsiklausymas sukuria mums erdvę drauge išgirsti Šventąją Dvasią ir kreipia mūsų lūkesčius dėl trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios. Dalyvavimas grįstas tuo, kad visi tikintieji yra kompetentingi ir pašaukti tarnauti vieni kitiems iš Šventosios Dvasios gautomis dovanomis. Sinodinėje Bažnyčioje visa labai įvairių narių bendruomenė pašaukta drauge melstis, klausytis, analizuoti, plėtoti dialogą, įžvelgti ir patarti priimant pastoracinius sprendimus, kuo labiau atitinkančius Dievo valią (Tarptautinė teologijos komisija, Syn., 67–68). Dėtinos nuoširdžios pastangos siekiant įtraukti marginalizuotuosius ar tuos, kurie jaučiasi atstumti.

MISIJA. Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų. Mums niekada nevalia koncentruotis į save. Mūsų misija yra liudyti Dievo meilę visoje žmonių šeimoje. Šiam sinodiniam procesui būdingas gilus misionierinis matmuo. Juo siekiama įgalinti Bažnyčia geriau liudyti Evangeliją, ypač tiems, kuria gyvena mūsų pasaulio dvasiniuose, socialiniuose, ekonominiuose, politiniuose, geografiniuose ir egzistenciniuose paribiuose. Sinodalumas yra būdas, leidžiantis Bažnyčiai vaisingiau atlikti savo evangelizacinę misiją pasaulyje, kaip raugui tarnaujant Dievo karalystės atėjimui.