Jubiliejinėje Renovabis konferencijoje – ir Lietuvos atstovai (2018 09 26–28)
Paskelbta: 2018-10-01 12:23:29

Nuotraukos – autoriaus ir Renovabio fondo

Vokiečių katalikų solidarumo akcija Renovabis šiemet švenčia dvidešimt penkerių metų sukaktį. 1993 m. tarp vokiečių katalikų  kilo iniciatyva padėti sunkiai besiverčiantiems Rytų bei Vidurio Europos kraštų tikintiesiems. Taip buvo pradėtos rinkti aukos, skirtos sielovadiniams ir socialiniams projektams, studentų stipendijoms bei kitai reikalingai pagalbai komunistinės ideologijos nusiaubtuose kraštuose.

Rugsėjo 26–28 dieną Berlyne vyko jubiliejinė – dvidešimt penktoji – tarptautinė Renovabis konferencija tema „Prisiminimas ir proveržis. Keliai į Europos susitaikymą“. Konferenciją pradėjo popiežiaus nuncijus Vokietijoje arkivyskupas Nikola Eterovićius primindamas, kad Bažnyčia atliko svarbų vaidmenį vienijant Europą. Konferencijos pranešimai buvo kryptingai moderuojami siekiant suprasti Europos susiskaldymo priežastis ir prielaidas susitaikymui bei vienybei.

Daug dėmesio pranešimuose bei diskusijose buvo skiriama psichologiniams barjerams, trukdantiems susitaikyti. Vokietija po Antrojo pasaulinio karo pašalino visus nacionalinio socializmo ženklus, o Rusija gina savo komunistinę praeitį ir kol kas net nesiruošia iš viešumos pašalinti represijas primenančių simbolių. Visi pranešėjai sutarė, kad labai svarbu mokytis iš istorijos ir nekartoti praeities klaidų, tačiau kartais tai pasirodo esanti neįveikiama užduotis…

Lietuvai konferencijoje atstovavo Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius, Lietuvos Caritas  Tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas, o į Renovabis jubiliejaus minėjimą atvyko Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. 2015–2018 metais Renovabis Lietuvoje parėmė dvidešimt šešis sielovadinius bei socialinius projektus, tačiau fondo parama dabar labiau reikalinga mažiau pasiturinčių kraštų tikintiesiems. Renovabis paramos labai reikia Ukrainos, Baltarusijos bei Rusijos tikintiesiems.

Konferencijos pabaigoje buvo pagerbtas ilgametis Renovabis reikalų vedėjas dr. Gerhardas Albertas, daugiau kaip dvidešimt metų ėjęs šias pareigas. Jam padėkos žodį Lietuvos katalikų vardu tarė vysk. A. Jurevičius, o šventės svečius linksmino liaudiškos muzikos ansamblis iš Kauno „Tūto“.

Renovabis jubiliejus buvo minimas padėkos šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vokietijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marxas. Po pamaldų buvo išsamiai pristatyta Renovabis veikla: per dvidešimt penkerius veiklos metus Rytų bei Vidurio Europos kraštai buvo paremti 750 milijonų eurų suma! Pagrindinį pranešimą skaitė Vokietijos Bundestago prezidentas Wolfgangas Schäubleʼas. Jis kalbėjo apie 1989 m. Europoje prasidėjusius procesus ir pabrėžė turtingesnių kraštų solidarumą su vargingiau gyvenančiais. Kalbėtojas kvietė pasipriešinti globaliam abejingumui ir pažadinti žmonių viltį keistis ir keisti.

Konferencijos dalyviams buvo padovanotas jubiliejinis leidinys „Partnerystė ir solidarumas. 25 metai Renovabis“, kuriame išsamiai pristatyti solidarumo akcijos tikslai bei priemonės, taip pat ir per dvidešimt penkerius metus nueitas kelias.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje yra dėkinga už solidarumą Vokietijos katalikams, tačiau ateina laikas, kad ir mūsų tikintieji plačiai atvertų savo dosnias širdis stokojantiems kitų kraštų broliams ir sesėms. Toks ir būtų pagrindinis Renovabis troškimas, kad paremtasis taptų remiančiuoju.

Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Algirdas JUREVIČIUS

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune