Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėtos kun. prof. dr. V.Butkaus 10-tosios mirties metinės (2003 09 23)

2003 rugsėjo 23, 14:03
Rugsėjo 23 d. šv. Mišiomis Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje prasidėjo kun. prof. dr. Viktoro Butkaus, buvusio ilgamečio Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektoriaus (1961-1989) bei po Nepriklausomybės atkūrimo Vytauto Didžiojo universitete vėl duris atvėrusio Teologijos Filosofijos fakulteto dekano (1989-1993), 10-tųjų mirties metinių paminėjimas. Po Eucharistijos liturgijos, kuriai vadovavo arkivysk. S. Tamkevičius, drauge meldėsi būrys Kauno kunigų seminarijos bei VDU KTF profesūra, klierikai, studentai, pamokslą pasakęs mons. doc. dr. Pr. Tamulevičius apžvelgė kun. V. Butkaus biografiją.

Po pamaldų minėjimas tęsėsi VDU KTF Auloje Gimnazijos gatvėje. Čia žodį tarė VDU KTF Didysis kancleris ir Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius bei dabartinis fakulteto dekanas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas, pabrėžę kunigą Butkų buvus išties neeiline asmenybe, troškusią gero Bažnyčiai ir sugebėjusią vadovauti seminarijai laviruojant ypač sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis. Pagrindinį minėjimo pranešimą skaitė kun. bažn. ir civ. t. dr., teol. lic. Robertas Pukenis, pabrėžęs, jog kun. prof. dr. V. Butkui tuo metu itin sudėtingas seminarijos rektoriaus pareigas eiti nors ir netiesiogiai, tačiau labai padėjo LKB Kronika, savo pranešimais apie sovietų valdžios kišimąsi į seminarijos veiklą labai apsunkindama saugumiečių veikimo galimybes, tuo pačiu palengvindama seminarijos vadovybės pastangas. Po minėjimo vyko kun. prof. dr. V. Butkaus vardu pavadintos auditorijos atidarymas.