Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretas dėl siuntimo ir leidimo dėstyti VDU KTF (2009.08.01)

2009 rugpjūčio 21, 15:01

DEKRETAS dėl kanoninio siuntimo bei leidimo dėstyti Katalikų teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto suteikimo tvarkos nustatymo

Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 812 ir 818, Apaštališkosios Konstitucijos „Sapientia christiana“ 27 § 1 bei Katalikų teologijos fakulteto prie Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 23 straipsnio nuostatomis, ir siekdamas įvesti vienodumą, skiriant dėstytojus dėstyti teologijos fakultete su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas,

NUSTATAU,

kad Teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto, pradedant 2009/ 2010 akademiniais metais, kanoninis siuntimas dvasininkams ir leidimas dėstyti pasauliečiams, dėstantiems su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas, suteikiamas terminuotai, vienų akademinių metų laikotarpiui.

Visi iki šiol suteikti kanoniniai siuntimai ir leidimai netenka galios. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

Kaunas, 2009 metų rugpjūčio 1 diena, Nr. 43.

 † Sigitas TAMKEVIČIUS SJ Kauno arkivyskupas metropolitas Katalikų teologijos fakulteto prie Vytauto Didžiojo Universiteto Didysis kancleris

Mons. Adolfas GRUŠAS Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris