Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos tikybos mokytojų šventė pradedant mokslo metus (2009.09.18)

2009 rugsėjo 21, 12:41

Rugsėjo 18 d. Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojus, pradedančius naujuosius mokslo metus, šios arkivyskupijos Katechetikos centras pakvietė į šventę. Ji prasidėjo šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo t. Aldonas Gudaitis SJ ir KTU bei Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos kapelionas kun. dr. Petras Pich. Giedojo Petrašiūnų parapijos jaunimas.

Arkiv. S. Tamkevičiaus pamoksle gausiai dalyvavusių tikybos mokytojų dėmesys buvo atkreiptas į išties pagonišką aplinką, kurioje gyvename šiandien toje žemėje, kur šv. Brunonas prieš tūkstantmetį keliavo skelbti Gerosios naujienos ir buvo pasiryžęs priimti visus savo misijos padarinius. Šiandien žmogui, pasak ganytojo žodžių, Dievas ir tikėjimas atrodo kaip kliuvinys, verčiantis apriboti save. „Prasideda mokslo metai. Ir vėl prasideda tikėjimo kova už jaunas širdis, kad jos būtų išplėštos iš pagonybės, kad jose atsirastų tikėjimo ugnelė. Tam esate pašaukti“, – sakė ganytojas kviesdamas prašyti Viešpaties, kad skelbiamas žodis pasiektų širdis – tam reikia ne vien savo pastangų, bet ir atvirumo Dievo veikimui.

 Mokslo metų atidarymo šventė vėliau tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. T. Aldonas Gudaitis skaitė SJ pranešimą „Tikybos mokytojo vaidmuo perduodant Evangelijos žinią mokyklos bendruomenėje“ . Tikybos mokytojams buvo pabrėžta, kad jų pašaukimas lydėti vaikus tikėjime – tai Dievo dovana, tad jiems linkėta turėti iš to džiaugsmo. T. A. Gudaitis SJ kalbėjo apie mokymo sėkmę, kuri priklausanti nuo Dievo malonės, žinių, tačiau svarbiausia – paties mokytojo tikėjimo, jo liudijimo. „Darau, ką galiu – tada Dievas laimina“, – sakė tėvas jėzuitas šmaikščiai dalydamasi ir savo pedagogine patirtimi. T. A. Gudaitis SJ drąsino mokytojus neprisiimti sau daugiau, nei gali Dievas, patarė neskubėti duoti vaikams greitų atsakymų, linkėjo nepavargti ir būti kantriems laukiant tikėjimo malonės, linkėjo nenusivilti, jei vaikai protestuoja – jų širdis dažnai sako ką kita.

Arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius rekomendavo mokytojams dvasinės literatūros, ypač skirtos Šventajam Raštui pažinti, su juo melstis. Pakvietė naudotis galimybėmis tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti rekolekcijose, popamokinėje veikloje remtis parengtomis priemonėmis. Centro koordinatorė Aldona Girininkienė pateikė aktualios tikybos mokymo informacijos. Pačių sukurtomis priemonėmis pasidalijo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos metodinis centras.

Šventę prasmingai parturtino tikros muzikos ir atlikėjų koncertas. Šiltais plojimais buvo palydėti jaunasis Kauno jėzuitų gimnazijos akordeonistas Augustinas Rakauskas, solistė ir kanklininkė Kristina Keturakytė – J. Urbšio mokyklos psichologė, merginų grupė Musicale. Šventė baigėsi agape.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt