Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelijos žinios ir Šv. Juozapo bažnyčios 300 metų jubiliejus Kėdainiuose (2009.09.19–27)

2009 rugsėjo 27, 09:43

Rugsėjo 19–27 d. Kėdainiuose išsamia programa ir savaitgalio iškilmėmis su arkivyskupijos ganytojais, svečiais kunigais, gausiais parapijos ir miesto tikinčiaisiais, miesto ir šalies valdžios žmonėmis paminėtas Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai ir Šv. Juozapo bažnyčios 300 metų jubiliejus.

Visas dienas bažnyčioje nuo pat rugsėjo 19 d. lankėsi gana daug žmonių. Jie kasdien buvo kviečiami melstis atskiromis intencijomis; kalbėtas rožinis, šv. Mišias aukojo kunigai svečiai; tarp jų buvo ir kun. Kęstutis Daknevičius iš Šiaulių vyskupijos – pirmasis po sovietmečio atgautos Šv. Juozapo bažnyčios klebonas, nuoširdžiai rūpinęsis bažnyčios restauravimu ir gyvosios bendruomenės kūrimu (tarnavęs nuo pat bažnyčios atšventinimo 1991 m. iki 1997 m.). Vakarais į bažnyčią atvykdavo pagiedoti dekanato parapijų chorai iš Josvainių, Paberžės, Dotnuvos, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios. Maldose prašyta užtarimo parapijos mirusiesiems, Dievo palaimos čia tarnavusiems ir tarnaujantiems kunigams, melstasi už dvasinius pašaukimus, už politinius kalinius ir tremtinius, už šeimas, parapijos geradarius ir rėmėjus, už sergančius parapijos narius ir visą bendruomenę, bažnyčios tarnautojus. Kasdien Švč. Sakramentą adoravo 20 moterų, kurios nenuilsdamos meldėsi, giedojo giesmes.

Ypač daug žmonių susirinko pasimelsti už ligonius ir neįgaliuosius rugsėjo 23 d. Tądien įsimintinai giedojo Kėdainių „Ryto“ vid. mokyklos jaunimo choras (vad. Vita Dudonienė). Parapijiečiai ir svečiai liko sužavėti Kėdainių muzikos mokyklos vaikais, kurie grojo kanklėmis, skaitė eiles, kitais muzikiniais kolektyvais: ansambliu „Giesmė“ (vad. Z. Bernadišius), Ežerėlio kultūros centro giedotojomis (vad. Rasa Jakeliūnienė ir Rūta Mažeikienė). Ypač iškilmių dienomis parapijai talkino Kėdainių socialinio bendruomenės centro etnografinis ansamblis „Temela“ (vad. Irena Parnavienė), taip pat po iškilmių linksminęs Truskavos etnografinis ansamblis „Vermena“ (vad. Kęstutis Valionis). Parapijos šventę praturtino Kėdainių literatai, surengę bažnyčioje sakralinės poezijos popietę, paskaitą apie bažnyčios istoriją skaitęs Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis, parapijos salėje surengta diskusija apie skirtingų religijų kultūros paveldą praeityje ir dabar Kėdainiuose.

Jubiliejinių iškilmių kulminacija buvo rugsėjo 26–27 d. savaitgalis. Šeštadienį Šv. Juozapo litanija prasidėjusiai iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijoje apsilankę Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišias koncelebravo mons. Adolfas Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, svečiai kunigai iš kitų arkivyskupijos dekanatų. Šių iškilmių pradžioje arkivyskupas konsekravo naująjį bažnyčios altorių. Ganytojas ir iškilmėse dalyvavę kunigai paskui pasirašė altoriaus konsekravimo aktą. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapiją, giedojo jos choras. Džiugių iškilmių proga arkiv. S. Tamkevičius linkėjo visiems širdimi priimti Evangelijos žinią – tik tada ji duosianti gerų vaisių.

Sekmadienį Šv. Juozapo parapija šventė Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų. Sumos šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Po šv. Mišių šventoriuje buvo pašventinta skulptūra „Angelas“ (aut. Julius Urbonavičius).

Visiems 9 dienų iškilmėse dalyvavusiems kunigams bei vyskupams parapijos klebonas kun. G. Pūras padovanojo jubiliejaus atminimo dovanas – porceliano vazas su šv. Juozapo atvaizdu, kuris, garsus malonėmis, taip pat puošia bažnyčios didįjį altorių ir traukia į šventovę piligrimus. Parapijos klebonas taip pat nuoširdžiai dėkoja visiems iškilmių svečiams ir organizatoriams – visiems, kurie prisidėjo jas rengiant ar pagerbė savo dalyvavimu bei malda.

Padėkos žodis skiriams kultūros darbuotojams, dailės mokyklos direktorei, muzikos mokyklai, individuliajai Dianos Asadulajevienės įmonei, „Spaudvitos“ kolektyvui, vietos spaudos leidiniams „Kėdainių garsas“, „Rinkos aikštė“, televizijai „Rygveda“, „Kėdainių krašto TV“, visiems bažnyčios darbuotojams, patarnautojams, adoruotojoms, Gyvojo rožinio kalbėtojų grupėms, Caritas organizacijos moterims, parapijos Pastoracinei tarybai, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui R. Žirguliui, „Ryto“ vidurinės m-klos jaunimo chorui ir vad. V. Dudonienei, Kauno r. Ežerėlio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui ir vad. R. Jakeliūnienei, vokaliniam trio ir vad. R. Mažeikienei, „Varsnos“ klubui ir vad. G. Sereikienei, ansambliui „Vermena“ ir vad. K. Valioniui, visiems dekanato kunigams ir jų parapijų chorams bei vadovams, visiems geradariams, kurie aukojo ir nešė atnašas, iškilmių dalyviams, svečiams ir kavinei „32 ratai“ už kultūringai paruoštas vaišes.

Parengta pagal Žydrės Pranevičiūtės informaciją, Kėdainių Šv. Juozapo parapija