Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009.10.14)

2009 spalio 20, 10:59

Spalio 14 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jam, kaip įprasta, prasidėjusiam bendra konfratrų brevijoriaus dienine malda, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pirmoje susirinkimo dalyje arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pristatė vaikų ir jaunimo rengimą sakramentams, antrojoje augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas aptarė Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimų įgyvendinimą.

A. Lukaševičiaus pranešimo tikslas buvo aptarti su kunigais, kaip arkivyskupijoje vyksta katechetinis darbas rengiant vaikus ir jaunimą įkrikščioninimo sakramentams. Sutaikinimui ir Pirmajai komunijai jau keleri metai arkivyskupijoje vaikai ganai sėkmingai rengiami pagal arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą „Vaikų rengimas Sutaikinimui ir Eucharistijai“. Arkivyskupijos parapijose jau pradedama įgyvendinti taip pat šio centro parengta ir jaunimo pasirengimo Sutvirtinimui programa. Svarbiausias ir galutinis minėtų programų tikslas, pasak A. Lukaševičiaus, – padėti vaikams ir jaunimui tapti praktikuojančiais katalikais: 1) suteikiant jiems žinių, 2) padedant įgyti teigiamos tikėjimo patirties (tą patirtį ugdanti įdomi programa, brandi ir patraukli katecheto asmenybė, patrauklūs susitikimai su kunigais etc), 3) padedant susiformuoti katalikiško gyvenimo įgūdžiams (dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, kasdien melstis, reguliariai eiti išpažinties). Pasak A. Lukaševičiaus, naująją rengimo Sutvirtinimui programą rengė ir jos įdiegimu rūpinasi dvi katechetų grupės, vadovaujamos seserų vienuolių. Programa apima 8 mėnesių rengimo laikotarpį; 3 pirmieji jo mėnesiai skiriami kerigmai pasitelkiant Alfa kursą, kiti 5 mėnesiai - išsamesnei katechezei. Minėta rengimo Sutvirtinimui programa, kai akcentuojama kerigma, jaunimas sudominamas, jam padedama užmegzti asmeninį santykį su Jėzumi, jau rodo pirmuosius gražius vaisius. Katechetikos centro vadovas A.Lukaševičius sakė, kad ir Bažnyčios Magisteriumas pabrėžia tokio kerigminio etapo, o ne tikėjimo žinių perteikimo pirmumą. Atkreiptas dėmesys, jog Lietuvoje rengimas sakramentams, įprastai prasidedantis tikėjimo tiesų perteikimu, neleidžia pasiekti galutinio tikslo – realaus vaikų įsišaknijimo krikščioniškame gyvenime.

Vysk. J. Ivanauskas pranešė kunigams, kad šių metų nuolatinio ugdymo konferencijų svarbiausioji tema bus gilinimasis į Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus, siekiant juos kuo vaisingiau įgyvendinti praktikoje. Pasak vyskupo, ir ganytojų, ir pasauliečių pareiga siekti, kad šie nutarimai taptų pastoraciniam gyvenimui realiai vadovaujančiomis normomis visais lygmenimis – arkivyskupijos mastu,  dekanatuose, parapijose ir bažnytinėse institucijojse. Vyskupas atkreipė dėmesė, jog minėtiems nutarimams įgyvendinti jau parengta dirva dar pasirengimo Sinodui metu, ir šiandien gali puikiai pasitarnauti parapijose susibūrusios Sinodo grupės. Kunigai paraginti Sinodo nutarimus aptarti ir dekanatų konferencijose. Šiame susirinkime vyskupas aptarė nutarimų pirmąją dalį, tarp kitų klausimų – vizitacijas parapijose, sielovados organizavimą dekanatuose ir kt.

Kunigų susirinkimas baigtas agape. Kitą kartą visi arkivyskupijos kunigai rinksis kurijoje lapkričio 11 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt