Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos sielovados komandos susirinkimas kurijoje (2009.12. 18)

2009 gruodžio 18, 09:34

Gruodžio 18 d. Kauno kurijoje arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas susitiko su arkivyskupijos institucijų atsakingaisiais darbuotojais. Arkivyskupijos Šeimos, Katechetikos, Jaunimo, Evangelizacijos centrų bei Caritas organizacijos vadovai, akademinės sielovados kuratoriai nuo 2002 m. bendradarbiauja tarpusavyje sudarydami Kauno arkivyskupijos sielovados komandą (KASK), kuri dukart per mėnesį renkasi į posėdžius kurijoje drauge su vyskupais savo veiklai aptarti.

Vysk. J. Ivanauskas, šiemet aplankęs visas kurijos institucijas, pabrėžė, jog tokio tarpusavio bendradarbiavimo tikslas – tai veiklos derinimas siekiant kuo sėkmingiau įgyvendinti Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus. Ne atsiskyrimas, bet tiltų tiesimas, bendradarbiavimas tiek tarpusavyje, tiek su klebonais, Kauno I dekanato institucijų didesnis integravimas į arkivyskupijos organizacijų veiklą – tokius strateginius uždavinius pabrėžė vyskupas, ypač gerai įvertinęs Jaunimo, Šeimos centrų iniciatyvą surengti savo įstaigose susitikimus pakviečiant į juos parapijose dirbančius kunigus. Vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį, jog bendradarbiavimo turėtų ypač nepritrūkti šeimos, katechezės, jaunimo sielovados srityse (pvz., mokyklų ir jaunimo grupių parapijose etc.).

Greta savo tiesioginio darbo, institucijos tiesiogiai dalyvauja įvairiuose arkivyskupijos lygmens sielovados projektuose. Pasak vysk. J. Ivanausko, tai ir pasirengimas didiesiems Šiluvos atlaidams; kitąmet tai būtų įsitraukimas į LVK paskelbtų Padėkos už laisvę metų paminėjimą arkivyskupijoje. Buvo atkreiptas dėmesys, jog laisvės samprata šiandien yra problema visuomenėje, tad tikrosios žmogaus laisvės ugdymas yra didžiulis iššūkis Bažnyčiai, joje dirbančių žmonių uolumo paskata, ypač dabartinėmis sąlygomis, kai prisidengiant laisvės, tolerancijos šūkiais iš tiesų vedama į mirties kultūros klestėjimą, susinaikinimą. „Bažnyčia ir tikėjimas turi savyje paties Dievo įrašytą išlikimą. Jis yra gyvybės kūrėjas ir palaikytojas. Tik turime nepritrūkti evangelinės brandos ir pasitikėjimo Juo“, – drąsino vysk. J. Ivanauskas.

„2009-ieji buvo labai intensyvūs, tai atsispindi rengiamose institucijų veiklos ataskaitose, bet jose neįmanoma perteikti viso įdėto darbo, vargo, iniciatyvumo“, – sakė ganytojas drauge dėkodamas žmonėms ir linkėdamas gražių Tūkstantmečio Kalėdų.

Šiame KASK posėdyje buvo aptartas beveik pusmečiu į priekį  numatytas išvykų į arkivyskupijos dekanatus tvarkaraštis. Tokioje išvažiuojamoje veikloje paprastai susitinkama su dekanatų institucijų darbuotojais. Šiuo tikslu iki pavasario bus aplankyti Kėdainių, Jonavos, Ukmergės, Jurbarko, Raseinių, Kauno II ir I dekanatai, atskirai bus lankomos Kauno miesto parapijos. Institucijų veiklą minint Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų atspindės paroda, kuri bus surengta Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – čia antrąją šv. Kalėdų dieną iškilminga Eucharistijos liturgija užbaigiami Jubiliejiniai metai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt