Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdinis Kaune veikiančių bažnytinių institucijų darbuotojų susitikimas (2003 12 22)

2004 sausio 15, 18:11

Gruodžio 22 d. Kaune surengtas jau tradiciniu tapęs bažnytinių institucijų darbuotojų kalėdinis susitikimas. Šiemet jis prasidėjo kiek neįprastai – Švč. Trejybės (kunigų seminarijos) bažnyčioje vyko adventinio susikaupimo popietė. Ją pradėjo kunigas Adolfas Grušas, trumpa dvasine konferencija padėjęs susirinkusiems apmąstyti kaip Kristus savo užgimimu, gyvenimu, kančia bei prisikėlimu keičia mūsų pačių kasdienį gyvenimą. Po konferencijos buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, bažnytinių institucijų bendradarbiams sudaryta galimybė švęsti Susitaikinimo sakramentą. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas bei keliolika kunigų, vadovaujančių įvairioms bažnytinėms institucijoms. Homilijos metu arkiv. S. Tamkevičius sakė, kad mūsų darbas tarnaujant Viešpačiui įvairiausiose srityse iš visų reikalauja vienodo nuolankumo. Niekada neturėtume užmiršti, jog kiek besistengtume betriūsdami, be Dievo pagalbos nieko negalime nuveikti ir tik vienybėje su juo esame stiprūs. Ganytojas kvietė neužmiršti ir Dievo Motinos Marijos, kaip tobuliausio Viešpaties Tarnaitės pavyzdžio.

 

Po šv. Mišių arkivyskupas visus susirinkusiuosius pakvietė į kurijos salėje surengtą agapę. Ją pradėję ganytojai „už bendradarbiavimą Viešpaties vynuogyne” padėkojo visiems bažnytinių institucijų darbuotojams, be kurių, pasak vyskupų, šiandienė Bažnyčia niekaip negalėtų įgyvendinti savo misijos. Tradiciškai visi dalijosi kalėdaičiais, asmeniškai vieni kitiems dėkodami bei kažką palinkėdami.

 

Gruodžio 24 d. arkiv. S. Tamkevičius tradiciškai lankėsi Kauno arkivyskupijos Caritas išlaikomoje vargšų valgykloje. Čia ganytojas sėdo prie šventinio Kūčių stalo bei laužė kalėdaitį drauge su vargingiausiais miesto gyventojais.