Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato kunigų susirinkime pagerbtas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas (2004 03 09)

2004 kovo 16, 17:08

Kovo 9 dieną, Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje įvyko Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Jo metu buvo pažymėtas VDU teologijos fakulteto dekano, doc. dr. mons. Vytauto Stepono Vaičiūno 60 metų jubiliejus ir 25 metų pedagoginio darbo sukaktis. Susirinkime dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, jo augziliaras vyskupas dr. doc. Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos dekanatų dekanai, Kauno kunigų seminarijos atstovai, kiti vyskupijos ir dekanato kunigai, atstovai iš Kauno miesto parapijų, priklausančių gretimai Vilkaviškio vyskupijai.

Mons. V. S. Vaičiūnas trumpai papasakojo apie nuo vaikystės dienų brendusį pašaukimą, sunkų kelią į kunigystę sudėtingais sovietmečio laikais, tarnystę Kauno parapijose, apie pedagoginį darbą Kauno kunigų seminarijoje, Teologijos fakultete, kuris persikėlė į Vytauto Didžiojo universitetą, apie esamas problemas ir pasiekimus. Monsinjoras per 25 metus išauklėjo ir išleido šimtus kunigų ir teologų. Jo vardas žinomas ir gerbiamas kunigų, ypač tų, kurie buvo jo mokiniai, jų tarpe yra ir ne vienas vyskupas.

 

Arkiv. S. Tamkevičius savo sveikinimo kalboje aukštai įvertino monsinjoro ilgametį pasiaukojamą ir pavyzdingą darbą Kauno arkivyskupijos bei visos Bažnyčios Lietuvoje labui, jo ištikimybę Bažnyčiai sunkiais sovietmečio laikais. Visų susirinkusiųjų kunigų vardu kun. dek. Vytautas Grigaravičius taip pat pasveikino garbųjį monsinjorą ir palinkėjo jam visokeriopos Dievo palaimos ir sveikatos atsakingose pareigose.

Mons. V. S. Vaičiūnas padėkojo kunigams už parodytą pagarbą ir bičiuliškumą, kurį jautė per visą savo pašaukimo kelią, ir pakvietė kunigus į dar didesnę vienybę, brolystę, maldą vienas už kitą.