Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras katechetams apie šv. Mišių su vaikais liturgiją (2004 03 26)

2004 kovo 26, 13:24

Kovo 26 dieną Kauno arkivyskupijos katechetikos centre įvyko seminaras “Šv. Mišių su vaikais liturginiai ypatumai ir jų pastoracinė svarba”, skirtas parapijos katechetams ar vaikų sielovadoje talkininkaujantiems parapijiečiams. Seminarą vedė kun. Mindaugas Pukštys, Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos pirmininkas, ses. Pranciška N. Bubelytė FDCJ, arkivyskupijos sielovados programų vedėja, diakonas Gintaras Blužas ir Genovaitė Ulevičienė, viena iš Lietuvos II Eucharistijos kongreso vaikų dienos organizatorių. Seminare aptarti Vatikano II Susirinkimo dokumentai apie šv. Mišių su vaikais liturginius ypatumus, pristatytas  „Direktoriumas Mišioms su vaikais“ (Dievo kulto kongregacijos 1973 metais paskelbtas dokumentas) ir pateiktos praktinio darbo patirtys šioje srityje.

Kad vaikai noriai dalyvautų liturgijoje, kad Šv. Mišių didaktika vaikams būtų veiksminga, kad iš tiesų juos mokytų krikščioniškai gyventi, liturgija turi būti aiški ir suprantama, žodžiai ir simboliai turi iš tiesų kalbėti vaikams suvokiama kalba. Todėl Vatikano II Susirinkimas ragina sielų ganytojus uoliai ir kantriai rūpintis “liturginiu auklėjimu ir aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje vidumi bei išore, atsižvelgiant į jų amžių, sąlygas, gyvenimo būdą ir religinio išprusimo lygmenį”(Sacrosanctum Concilium 19).

Trys dešimtys seminaro dalyvių katechetų atvyko ne tik iš Kauno I dekanato (miesto) parapijų (nors jų ir buvo dauguma), tačiau taip pat labai svarbu, kad dalyvavo ir kitų arkivyskupijos dekanatų parapijų katechetai: tai Domeikavos, Kulvos, Girdžių, Jonavos, Vilkijos, Krakių, Dotnuvos, Rumšiškių, Šiluvos parapijų atstovai. Seminaro dalyvių atsiliepimų anketoje visi labai teigiamai įvertino šį susitikimą: vieni labiau įvertino seminaro medžiagos pateikimo būdus, pasitelkiant šiuolaikinę techniką, kiti – lektorių kompetenciją, dar kiti – nuoseklų ir konkretų medžiagos aiškinimą, bet visi pripažino, kad įgijo naujų žinių apie Šv. Mišias su vaikais, nes tai dar labai dažnai parapijose mažai plėtota pastoracijos sritis.

Katechetikos centro informacija, tel. (37) 32 04 72; tel./faks. (37) 32 04 69
El. paštas: katechetikos.c@kn.lcn.lt; kakc@lcn.lt