Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Konferencija „Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje” (2004.04.16-18)

2004 gegužės 06, 13:08

Balandžio 16–18 d. VDU didžiojoje salėje ir Marijonų talkininkų centre VDU Katalikų teologijos fakultetas, Marijonų talkininkų centras ir Kauno arkivyskupijos II sinodo sekretoriatas surengė tarptautinę mokslinę- praktinę konferenciją “Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje”. Joje dalyvavo VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojai, svečiai iš užsienio, arkiv.S. Tamkevičius, dvasininkai ir pasauliečiai. Pradėjusius malda konferenciją jos dalyvius pasveikino Marijonų provincijos Lietuvoje vyresnysis kun. dr. V. Brilius MIC.

 

Pirmą konferencijos dieną Cardiff arkivyskupijos (Anglija) generalvikaras mons. R. Reardonas, remdamasis 10 metų pastoracinio darbo patirtimi savo vyskupijoje, dalijosi įžvalgomis apie pasauliečių misiją Bažnyčios gyvenime ir kunigo svarbą įtraukiant juos į Bažnyčios gyvenimą ir kuriant bendruomenę. Varšuvos kardinolo St. Vyšinskio instituto atstovas kun. prof. dr. J. A Sobkowiakas MIC apžvelgė, koks pasauliečių vaidmuo rutuliojant kultūrą. Analizuodamas įvairias koncepcijas, prelegentas tvirtino, kad bet kuri kultūra, atskirta nuo realybės ir tiesos, faktiškai tampa nebe kultūra. Kun. doc. dr. R. Dulskis kalbėjo apie pašaukimų evangelizaciją, akcentavo pasauliečių įnašą į pašaukimų sielovadą, dvasinių pašaukimų ugdymą. Kun. doc. dr. K. Meilius gilinosi į žmogaus, pašaukto per Dievo įstatymą, normas ir nukrypimus. Pasak prelegento, žmogus neturi apsiriboti tuo, ką jau turi. Jis privalo siekti vertybių dėl savo išganymo, kad nebūtų nutolta nuo Kūrėjo plano ir sulaužyta sandora su Dievu. Katalikiškojo Liublino universiteto dėstytojas, Liublino marijonų kunigų seminarijos rektorius kun. dr. K. Pekas MIC savo pranešime kaip svarbiausią XXI a. Bažnyčios rūpestį iškėlė suaugusiųjų katechezę.

Konferencijos metu diskutuota ir skaityti pranešimai įvairiose darbo sekcijose, kuriose dvasininkai, VDU dėstytojai, katechetai, mokytojai ir svečiai iš užsienio dalijosi įžvalgomis apie tikėjimo liudijimą kaip autentišką motyvaciją, kalbėjo apie šeimą kaip brendimo atsakingai meilei vietą, krikščioniškas vertybes lietuvių šeimos papročiuose, dalijosi mintimis apie pasauliečių rengimo praktinę išraišką Bažnyčios apaštališkajai tarnystei Lietuvoje, katecheto vaidmenį Bažnyčios misijoje, pasauliečių ir dvasininkų bendradarbiavimo problemas, tikybos mokytojus rengiančios mokyklos kaitą Lietuvos aukštojo mokslo reformos kontekste, pasauliečių vaidmenį ginant krikščioniškas vertybes žiniasklaidoje ir kt. Abi konferencijos dienos baigtos Kauno arkikatedroje bazilikoje Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo arkiv. S. Tamkevičius.

Balandžio 18 d. Dieviškojo gailestingumo šventė prasidėjo pasauliečių malda prie kryžiaus Šv. Gertrūdos bažnyčioje bei šv. Mišiomis. Po to kun. V. Brilius MIC suaugusius pakvietė į Pal. J.Matulaičio salę, o vaikus į margučių šventę. Salėje kun. S. Michalenka MIC (JAV) papasakojo apie šv. seserį Faustiną ir Jėzaus paveikslą. Dr.Bryanas Tacheris (JAV) liudijo apie Eucharistijos apaštalavimo sąjūdį ir pasauliečių tarpusavio pagalbą. Buvo rodomas filmas ir skaidrės, atsakinėjama į klausimus. Šv. Gertrūdos bažnyčioje ir Žvakių šventovėje vyko maldos vienybės pamaldos ir adoracija.