Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atsinaujinimo Šv. Dvasioje savaitė ir Sekminės arkikatedros parapijoje (2002 05 13-18)

2002 gegužės 31, 16:21

Gegužės 13–18 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko Sekminių šventei skirta atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje savaitė. Kiekviena diena prasidėdavo šv. Mišiomis, kurioms pasibaigus Dievo šlovinimo giesmėmis ir malda kun. br. Gediminas Numgaudis OFM, remdamasis Šv. Raštu ir asmeniniais išgyvenimais, skelbė ir aiškino Dievo žodį. Buvo apmąstomos šios temos: “Ar pažįsti Tėvą”, ”Be Dievo”, ”Atgimę”, ”Atpirkti”, ”Išganyti”, “Pagirdyti viena Dvasia”.

Nagrinėdamas šias temas kun. br. G. Numgaudis OFM apžvelgė žmogaus būvį be Dievo, pradėdamas nuo pirmųjų tėvų – Adomo ir Ievos. Kalbėdamas apie dabartį, brolis pranciškonas Gediminas sakė, jog patikėjimas gundytojo melu atskiria žmogų nuo Dievo. Kad atgimtų iš Dvasios žmogus sąmoningai turi įveikti keturis pakopas: turi suprasti, kad Dievas kaip mylintis Tėvas, jei gailimės, atleidžia visas nuodėmes, įsisąmoninti, kad nuodėmė mus atskiria nuo Dievo, priimti Kristų kaip Atpirkėją ir kelią pas Tėvą ir sąmoningai tikėti. Pasak kun. br. G. Numgaudžio, Jėzus pas mus atėjo kaip mažesnysis brolis, kad apreikštų dieviškąją meilę. Jis sutaiko mus su Tėvu ir su broliais, kad priimtume kitą žmogų kaip Dievo dovaną. Išganymas – tai kelias, vedantis per Jėzų į Tėvo namus. Norėdamas padėti šiuo keliu eiti, Tėvas mums siunčia Šventąją Dvasią, kad pažintume Jėzų, kuris tampa mūsų vadovu siaurame kelyje į Tėvo namus. Eidami išganymo keliu, Jėzų pažįstame kaip Mokytoją.

Gegužės 18 diena buvo skirta Sekminių vigilijos šventimui. Ta proga šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje aukojo kun. br. Paulius Vaineikis OFM ir kiti kunigai. Po Eucharistijos liturgijos Šv. Jurgio bažnyčioje, vadovaujant broliui Pauliui, vigilijos dalyviai šlovino Viešpatį giesmėmis ir malda, dalijosi liudijimais apie tai, kaip Jėzus pakeitė jų gyvenimus, taip pat meldėsi užtarimo malda. Vakare buvo sukurtas Sekminių laužas, apie kurį buvo žaidžiami įvairūs krikščioniški žaidimai, giedamos Dievą šlovinančios giesmės. Šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje ir Sekminių vigilijos šventės metu Šv. Jurgio bažnyčioje giedojo Vilniaus bernardinų bažnyčios jaunimo choras.