Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

APIE DEVINTINIŲ IŠKILMES KAUNE (2004.06.13)

2004 birželio 14, 17:37

Kaune ir šiais metais buvo tęsiama Lietuvos II Eucharistinio kongreso metu atgaivinta tradicija – švenčiant Dievo Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę surengta eucharistinė procesija miesto gatvėmis, taip siekiant pagarbinti Švenčiausiajame Sakramente su mumis pasilikusįjį Išganytoją Jėzų. Birželio 13 d. rytą iškilmės prasidėjo lauke prie Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios, liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei dvi dešimtys kunigų. Čia pat – ant Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios laiptų – šio rektorato tikinčiųjų buvo parengtas ir pirmasis altorėlis Viešpačiui Švč. Sakramente pagarbinti. Ištrauką iš Evangelijos pagal Matą giedodamas skelbė bei trumpą homiliją pasakė kun. Artūras Kazlauskas.

Po to procesija Laisvės alėja pajudėjo Arkikatedros bazilikos link. Procesijai su Švč. Sakramentu išsirikiavo keli tūkstančiai tikinčiųjų iš Kauno miesto parapijų, nešini vėliavomis, taip pat vienuolijų bei įvairių katalikiškųjų organizacijų atstovai. Giedojimui vadovavo Kauno arkikatedros bazilikos choras (vad. V. Vaitkevičienė), prie jų prisijungė ir Įgulos bažnyčios jaunimo choro bei Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčios sumos choristai. Procesijos metu grojo Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras (vad. V. Kukulskis).

Antrojo sustojimo pagarbinti Eucharistinį Jėzų vieta parengta ties Laisvės alėjos ir Vilniaus gatvės sankirta. Altorėlį čia puošė Šv. Gertrūdos rektorato tikintieji, o Evangelijos pagal Morkų ištrauką pagiedojo bei trumpą pamokslą pasakė kun. Jonas Babonas. Vilniaus gatvėje ties Švč. Sakramento bažnyčia trečiojo sustojimo altorėlį buvo parengę Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tikintieji, čia ištrauką iš Evangelijos pagal Luką giedodamas skelbė bei homiliją pasakė Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Paskutinis sustojimas Vytauto bažnyčios tikinčiųjų buvo parengtas Vilniaus gatvėje prie arkivyskupijos Jaunimo centro, kur Evangeliją pagal Joną skelbė mons. Vytautas S. Vaičiūnas OFS, o homiliją sakė vysk. Jonas Ivanauskas.

Procesija užbaigta iškilminga Eucharistijos liturgija Arkikatedroje bazilikoje. Pamokslą sakęs arkiv. S. Tamkevičius kalbėjo apie Eucharistiją kaip didžiausią Dievo meilės slėpinį. Priminęs neseniai įvykdytą baisią šventvagystę, kuomet Kauno arkikatedroje buvo išniekintas Švč. Sakramentas, ganytojas kvietė tikinčiuosius per Kristaus Kūno ir Kraujo šventę atsiprašyti Jėzų už dėmesio stoką Eucharistijai ir už piktadarybes, kurias padaro žmonės, sąmoningai ar nesąmoningai išniekindami Švenčiausiąjį Sakramentą: „Mus labiausiai sukrečia matomi altoriaus Sakramento išniekinimai, tačiau šventvagystė įvykdoma ir tada, kai žmonės, būdami sunkios nuodėmės būsenos, priima Švenčiausiąjį Sakramentą, tarsi jų meilės santykis su Dievu nebūtų nutrauktas“, – sakė ganytojas. Arkiv. S. Tamkevčius pabrėžė, kad šlovinimo giesmė turi nuolat aidėti kiekvieno tikinčiojo širdyje: “Mes gi tarp savęs turime dvasinės gyvybės Šaltinį, tik reikia kuo dažniau pas jį ateiti. Juk Kristus mums sako: Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš (Jn 6, 34)”. Šv. Mišių pabaigoje buvo iškilmingai palaiminti vaikai.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,

Rotušės a. 14 A, LT-44279 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt