Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Artuma“ – krikščioniškas mėnraštis šeimai – mini 15-uosius savo gyvavimo metus

2004 spalio 15, 16:27

Mėnesinis žurnalas krikščioniškai šeimai „Artuma“ mini penkioliktuosius savo gyvavimo metus. Ta proga spalio 14 d. šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje Kaune buvo aukojamos padėkos Šv. Mišios, giedojo sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“ (vad. N. Jautakienė). Liturgijos šventimui vadovavo šio leidinio steigėjo Lietuvos Caritas generalinins direktorius kun. Robertas Grigas. 

Homilijos metu kun. R. Grigas pasidžiaugė, jog gerokai disonuojantis su dabartinės žiniasklaidos grubiomis grimasomis žurnalas „Artuma“ vis dėlto turi savo skaitytojų ratą, kurį kunigas palygino su evangeline „mažąja kaimene“. Tuo pačiu jis drąsino tiek žurnalo leidėjus tiek ir skaitytojus „nesigėdinti ir nebijoti būti ta „mažąja kaimene“, nes būtent jai Jėzus pažadėjo visokeriopą dangiškojo Tėvo palaimą". Jėzuitų namų salėje po to vykusioje agapėje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisiminė ir jau kelis pas Viešpatį iškeliavusius leidinio  bendradarbius bei padėkojo visiems – ir dabartiniams, ir buvusiems darbuotojams už jų atsidavimą bei idealizmo kupiną darbą, be kurio, pasak ganytojo, žurnalas tikrai nebūtų išgyvenęs tuos sunkius katalikiškajai spaudai laikus. Lietuvos žurnalistų draugijos vadovai ta proga dabartinę mėnraščio vyriausiąją redaktorę Vandą Ibianską apdovanojo garbės raštu.

1989 metų spalį – Nepriklausomybės atgavimo aušroje – tik įsikūrusio pirmo katalikiško sambūrio „Caritas” bei jo vadovės sesers Albinos Pajarskaitės iniciatyva pradėtas leisti žurnalas taip ir vadinęsis – „Caritas“. 1997 metais pakeitęs pavadinimą, apipavidalinimą bei pasirinkęs savo adresatu krikščioniškąją šeimą, jis tapo „Artuma“. Jau dešimtmetį mėnraščiui vadovaujančios Vandos Ibianskos teigimu, žurnalas unikalus tuo, kad net ir šiais, visuotinės „komercializacijos“ laikais jame nėra reklamos nei užsakomųjų straipsnių, nei smurto, nei keiksmažodžių, be ko, regis, jau retas leidinys Lietuvoje begali išgyventi.

Pasak V. Ibianskos, „Artumai“ dar būdinga ir tai, jog, nepaisant pakankamai aukštos leidinio tekstų bei stilistikos kultūros, žurnalas turi labai platų nuolatinių skaitytojų būrį: nuo studentijos bei jaunų šeimų iki pensininkų bei atokių provincijos miestelių gyventojų, nuo verslininkų iki nuteistųjų, nelinksmas dienas bei naktis leidžiančių įkalinimo įstaigose... „Būtent dėl to, – sako „Artumos“ vyr. redaktorė, idant žurnalas būtų įperkamas skaitytojui, jis tekainuoja juokingus šiais laikais du litus, ir nors kiekvieni metai, regis, jau mums paskutiniai, tačiau gerojo Dievo Apvaizda gelbėja žurnalo gyvybę gerųjų žmonių – dažnai dvasininkų, o kartais tiesiog nežinomais norinčių likti verslininkų, dėka“.

Žurnale yra rubrikos apie tikėjimą, Šv. Raštą, šeimos gyvenimo džiaugsmus bei rūpesčius, vaikų auklėjimą, gražų elgesį ir buities klausimus, sveikatos bei humoro skyreliai, čia skelbiami ir šviečiamieji religijotyros, istorijos bei menotyros straipsniai. Kiekviename numeryje taip pat esti ir patrauklus žinomo rašytojo apsakymas. Nors leidinio tiražas 3 tūkst. egz., tačiau jį perskaito kelis kartus daugiau skaitytojų, skolinančių jį vieni kitiems arba skaitančių skaityklose, kur, pavyzdžiui, slapčia nuo savo taupaus vyro viena provincijos inteligentė žurnalą kasmet užsako vietos bibliotekai...

Kviečiame skaityti!

 

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt