Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apie Šv. Petro ir Povilo atlaidus Kauno arkikatedroje bazilikoje

2002 birželio 28, 14:03 http://kaunas.lcn.lt/doc/kn_arkik_atlaidai20020629.doc
Birželio 29 d. Visuotinė Bažnyčia iškilmingai mini Šv. Petrą ir Paulių. Tačiau jau nuo trečiadienio (birželio 26 d.) tris dienas iš eilės kauniečiai buvo kviečiami užsukti į Kauno arkikatedrą baziliką, kur vyko pasirengimo artėjantiems Šv. Petro ir Povilo atlaidams renginiai.

Nuo pat trečiadienio ryto arkikatedroje vyko Švč. Sakramento adoracija. Visą dieną pagal iš anksto sudarytą grafiką parapijiečiai budėjo ir tyloje meldėsi prie Švenčiausiojo Sakramento. Tą patį galėjo padaryti kiekvienas, tomis dienomis apsilankęs katedroje.

Po adoracijos, prieš vakaro Šv. Mišias, šios parapijos pastoracinės tarybos narys, teologijos doktorantas Benas Ulevičius, jaunuomenei geriau žinomas kaip roko grupės Quest lyderis, vedė trumpas katechetines konferencijas. Jų metu tikintiesiems buvo aiškinama atlaidų prasmė šiandienos krikščioniui, priminta šv. Petro ir Povilo asmenybių, jų veiklos ir mokymo reikšmė šių dienų pasaulyje.

Pasirengimo atlaidams programa užbaigta penktadienio vakarą, kuomet tikintieji dalyvavo bendruomeninėse Susitaikinimo pamaldose. Čia tikintieji buvo pakviesti bendruomeniškai švęsti Susitaikinimo sakramentą su induvidualia išpažintimi, idant dar geriau pasirengtų atlaidams, o taip pat kadangi baigiasi Lietuvoje nustatytas Velykinės išpažinties laikotarpis; Žodžio liturgijai vadovavo diakonas Audrius Mikitiukas.

Pagrindinės Šv. Petro ir Povilo atlaidų iškilmės Kauno arkikatedroje vyksta šeštadienį bei sekmadienį. Šeštadienį Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 10 bei 11.30 val. teikia Sutvirtinimo sakramentą, o sekmadienio Sumos Šv. Mišių (11.30) metu giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis choras.

Malonu pastebėti, kad pirmą kartą pasirengimo atlaidams programą sudarė pati Kauno arkikatedros parapijos pastoracinė taryba, norėdama padėti tikintiesiems geriau suvokti atlaidų sielovadinę reikšmę, šios senos Bažnyčios tradicijos aktualumą šiandien, o tuo pačiu – paskatintų žmones sąmoningiau ir aktyviau dalyvauti atlaiduose. Tokias naujoves galbūt paskatino ir tai, jog šį pavasarį buvo atnaujinta pastoracinė taryba, o gal – tai jau ir gražūs vaisiai prieš mėnesį šioje parapijoje įvykusios naujoviškos arkivyskupo vizitacijos.