Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2004.11.24)

2004 lapkričio 25, 17:23

Lapkričio 24 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra susirinkusiųjų Valandų liturgijos malda. Po to konferenciją apie ministrantų sielovadą skaitė svečias iš Lenkijos, Liublino arkivyskupo vikaras pašvęstojo gyvenimo reikalams prel. Józef Marian Szczypa, daug metų sielovados darbą dirbęs parapijoje, kur ypač siekė plėtoti sistemingą ir įvairiapusę pastoraciją Šv. Mišių patarnautojams. Prel. J. M. Szczypa yra sukūręs ministrantų mokymo ir ugdymo metodą, kurį vėliau perteikė savo knygoje „Tarnauju Viešpačiui“, beje, neseniai išleistoje ir lietuviškai bei susirinkimo metu pristatytoje Kauno arkivyskupijos kunigams.

Pasak prel. J. M. Szczypos, sėkmingam darbui su patarnautojais reikia trijų dalykų: gilaus įsitikinimo tokio sielovadinio ugdymo prasmingumu, kantrybės ir metodiškumo. Prelatas, be kita ko pabrėžė, jog dažnai į Mišių patarnautojų sielovadą žiūrimą tik kaip pašaukimų į kunigystę ugdymą, tačiau prelegentas pastebėjo, jog pirmiausiai reikia džiaugtis, jog šiais sekuliarizacijos laikais vaikai bei jaunimas buriasi į grupeles bei įsitraukia  į Bažnyčios gyvenimą, todėl labai svarbu juos ugdyti doram krikščioniškam gyvenimui. Patarnautojas negali jaustis darąs kažkam ypatingą malonę – jam pačiam ši tarnystė turi rūpėti. Tai tam tikras pašaukimas, kuriam reikia sąmoningai pasirengti. Į patarnautojų gretas siūloma kviestis berniukus po Pirmosios Komunijos, nes tuo metu jie būna labiau atviri Dievui. Norintiems tapti ministrantais keliamos ir tam tikros sąlygos, pirmiausiai – aktyvus bei sąmoningas dalyvavimas sakramentiniame gyvenime ir tik parodžiusieji religinį uolumą toliau gali tęsti dvasinį augimą patarnautojų gretose. Pats priėmimas į patarnautojus vykdomas specialiai tam skirtomis apeigomis, į kurias pakviečiami dalyvauti ir tėvai. Idant ministrantų ugdymas būtų sėkmingas, labai svarbu kuo geriau juos pažinti asmeniškai – kiekvieno ypatingus  gabumus, pomėgius, gyvenimo aplinkybes. Labai svarbi ir paties kunigo laikysena, nes kaip žinia, jauni žmonės labiausiai mokosi ne klausydamiesi pamokymų, bet žvelgdami į autoritetų pavyzdį.

Susitikimo pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, atsakė į kunigų klausimus. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje numatytas gruodžio 22 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt