Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

VELYKŲ TRIDIENIS

2005 kovo 24, 16:57

Didįjį Ketvirtadienį, Kaune, kaip ir visoje Katalikų Bažnyčioje, Velykų Tridienis prasidėjo arkikatedroje bazilikoje ryte švęstomis Krizmos Mišiomis. Taip jos vadinamos dėl to, kad tik šių Mišių metu pašventinti trijų rūšių aliejai per visus ateinančius metus naudojami Krikšto, Ligonių patepimo, Sutvirtinimo sakramentams. Šios pamaldos vyksta tik vyskupijos katedroje, o jas drauge su savo ganytoju švęsti atvyksta visi galintys vyskupijos kunigai, nes Didįjį Ketvirtadienį, minint Eucharistijos įsteigimą, švenčiama ir Kunigų diena.

Tad, ketvirtadienio rytą Kauno arkikatedroje bazilikoje drauge su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi pamaldose dalyvavo beveik šimtas vyskupijos kunigų. Pamokslo metu arkiv. S. Tamkevičius tikintiesiems priminė šių pamaldų prasmę ir cituodamas popiežiaus Jono Pauliaus II laišką kunigams pabrėžė, kad šiais metais Šventasis Tėvas kalba apie kunigams būtiną šventumą, kad kunigų gyvenimas atitiktų tai, ką jie atlieka prie altoriaus: „Mes, kunigai, esame šio švenčiausiojo slėpinio celebrantai ir sergėtojai. Šis mūsų ryšys su Eucharistija taip pat reikalauja iš mūsų „švento“ gyvenimo. Šiuo šventumu turėtų spindėti visas mūsų gyvenimo būdas ir pirmiausia Mišių šventimo būdas“ – citavo arkivyskupas popiežiaus laišką kunigams. Arkiv. S. Tamkevičius padėkojo visiems broliams kunigams už jų ištikimą tarnystę ir pasidžiaugė, kad šiandien turime daug uolių kunigų, kurie pasišventusiai tarnauja tikintiesiems jiems patikėtuose darbo baruose. „Tik gaila, - pastebėjo ganytojas, - kad žiniasklaida retai pamini pasiaukojančią kunigų tarnystę, o dažniau mėgaujasi vieno kito kunigo nuopuoliu. Apgailestaujame dėl tų mūsų brolių, kurie savo lengvapėdišku elgesiu papiktina žmones ir sužeidžia Bažnyčią. Tačiau šių neištikimybes persveria gerieji kunigai, kurie tarnauja ne dėl žmonių ir ne dėl žiniasklaidos pagyrimų, bet dėl to, kad kunigiška tarnystė yra neatskiriama jų gyvenimo dalis“. Homilijos pabaigoje ganytojas kvietė žmones melstis už kunigus ne tik šią valandą, bet ir nuolat juos visokeriopai remti: „Jeigu per nelaimę sutiktumėte kunigą, kuris būtų užmiršęs savo pašaukimo aukštumą, malda ir atgaila padėkite jam prisikelti“, - sakė arkiv. S. Tamkevičius. Po iškilmių arkikatedroje visi Kauno arkivyskupijos kunigai susirinko į kuriją broliškai agapei, o po to – sugrįžo į savo parapijas, kur jau šįvakar šventojo Velykų Tridienio pamaldas pradės drauge su savo bendruomenėmis Paskutinės Vakarienės – Eucharistijos, arba šventųjų Mišių įsteigimo pamaldomis.

Didįjį Penktadienį, vienintelę dieną metuose kuomet neaukojamos šv. Mišios, jau tradicija Kauno mieste tapo apmąstyti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią einant Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėmis. Šiais metais eisena iš arkikatedros bazilikos į Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią prasidėjo apie 20 val., po Kryžiaus pagerbimo pamaldų. Kryžiaus kelio procesijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o Kauno parapijų kunigai perskaitė 14-kos stočių apmąstymus, kuriuos šiais metais parašė seserys karmelitės iš Paštuvos vienuolyno; po to, skaitant trumpus maldavimus aktualiais šiandienio gyvenimo aspektais, prie kryžiaus buvo prikalamos lentelės su įvairių socialinio blogio apraiškų ar asmeninių nuodėmių pavadinimais.

Didįjį Šeštadienį Velyknakčio liturgija Kauno arkikatedroje prasidės 19 val., o Velykų Sekmadienio šv. Mišios bei procesija 8 val.

VELYKŲ TRIDIENIO IR ŠVENČIŲ PAMALDŲ KAUNO BAŽNYČIOSE TVARKARAŠTIS internete: http://kaunas.lcn.lt

Išsamesnį Velykų Tridienio pamaldų paaiškinimą, parengtą kun. Liongino Virbalo SJ, galima rasti internetiniame dienraštyje bernardinai.lt: http://www.bernardinai.lt/index.php?exp=1&s_id=287&n_id=28349

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt