Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

APIE DEVINTINIŲ IŠKILMES KAUNO MIESTE (2005.05.29)

2005 gegužės 29, 15:49

Kaune ir šiais – Visuotinėje Bažnyčioje švenčiamais Eucharistijos metais buvo tęsiama tradicija minint Dievo Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę surengta eucharistinė procesija miesto gatvėmis, taip pagarbinant Švenčiausiajame Sakramente su mumis pasilikusįjį Išganytoją Jėzų ir paliudijant šių dienų pasauliui mūsų tikėjimą.

Gegužės 29 d. vidurdienį iškilmės prasidėjo iškilminga Eucharistijos liturgija Kauno arkikatedroje bazilikoje. Pamokslą sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius kalbėjo apie Viešpaties dienos svarbą mūsų gyvenimui. „...Tikintiesiems į Kristų, sekmadienis turi būti išskirtinė diena, gaivinanti mūsų krikščioniškąją dvasią. Gyvenimo tikrovė yra tokia: kiek branginame sekmadienio šventimą, tiek mumyse išlieka Kristaus dvasios“ – sakė ganytojas. Pasak jo, sekmadienis – tai ir tikėjimo diena, nes švęsdami Mišias, po Dievo žodžio paskelbimo kalbame Tikėjimo išpažinimą ir atnaujiname savo ištikimybę Kristui, Evangelijai ir Bažnyčiai: „Šitai turi lemiamą įtaką tikinčiojo žmogaus gyvenime“, – pabrėžė arkivyskupas ir priminė naujojo popiežiaus Benedikto XVI raginimą: „Kiekviena parapija turi iš naujo surasti sekmadienio – Viešpaties dienos – grožį, kuomet Kristaus mokiniai Eucharistijoje atnaujina savo bendrystę su Juo, teikiančią prasmę kasdienybės džiaugsmui ir kančiai“.

Po šv. Mišių iš arkikatedros bazilikos, Vilniaus gatve ir Laisvės alėja Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios link pajudėjo eucharistinė procesija, kurios asistai vadovavo Kunigų seminarijos klierikai, Švč. Sakramentą nešė arkiv. S. Tamkevičius, procesijos priekyje ėjo vaikų chorai, paskui išsirikiavo bažnytinės vėliavos, per kelios dešimtis Kauno kunigų, vienuolijų bei įvairių katalikiškųjų organizacijų atstovai bei keli tūkstančiai miesto tikinčiųjų, nepabūgusių tądien tvyrojusio didžiulio karščio. Procesijoje giedojo įvairių miesto parapijų chorai.

Pirmasis altorėlis pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente arkikatedros parapijos tikinčiųjų drauge su broliais pranciškonais buvo parengtas prie prel. J. Mačiulio-Maironio kapo; ištrauką iš Evangelijos pagal Matą giedodamas skelbė bei trumpą homiliją pasakė mons. Petras Meilus. Antrojo sustojimo vieta Vilniaus gatvėje prie arkivyskupijos Jaunimo centro parengta Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) ir Švč. Trejybės (seminarijos) rektoratų tikinčiųjų; Evangelijos pagal Morkų ištrauką pagiedojo bei trumpą pamokslą pasakė prel. Vytautas S. Vaičiūnas. Vilniaus gatvėje ties buvusios prezidentūros sodeliu trečiojo sustojimo altorėlį buvo parengę Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios tikintieji drauge su seserimis benediktinėmis; ištrauką iš Evangelijos pagal Luką giedodamas skelbė bei homiliją pasakė Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Ketvirtasis sustojimas miesto sode prie Muzikinio teatro parengtas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos bei Šv. Gertrūdos (marijonų) rektorato tikinčiųjų; čia Evangeliją pagal Joną skelbė ir homiliją pasakė vysk. dr. Jonas Ivanauskas. Procesija užbaigta prie Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios laiptų, paskutinį kartą pagarbinus Švč. Sakramentą, arkiv. S. Tamkevičius palaimino visus procesijos dalyvius ir atsisveikinant padėkojo visiems drauge ėjusiems, garbinusiems Eucharistinį Jėzų ir liudijusiems savo tikėjimą sutiktiems žmonėms gatvėse. Ganytojas palinkėjo visiems ir savo kasdieniu gyvenimu liudyti pasauliui išganingąją Jėzaus Kristaus meilę žmonėms.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090; el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt