Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Skyrimai Kauno kunigų seminarijoje (2005.06.15)

2005 birželio 17, 14:47

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius 2005 m. birželio 15 d. pasirašė dekretus, kuriais nustatė tokius pasikeitimus Kauno kunigų seminarijos vadovybėje:

Kun. Kęstutis Kėvalas atleistas iš Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovo pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

Kun. Rimantas Baltrušaitis paskirtas Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovu.

Kun. Rimas Skinkaitis paskirtas Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi.

Kun. Arvydas Žygas atleistas iš Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų ir jam leista išvykti į JAV teologijos daktarato studijoms.