Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KAUNE IŠKILMINGAI PAMINĖTA ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ŠVENTĖ (2005.06.23-24)

2005 birželio 24, 18:07

Jau tradicija tapo švenčiant Šv. Jono Krikštytojo liturginę šventę Kaune iškilmingai paminėti arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną. Šiais metais Arkivyskupijos diena prasidėjo šventės išvakarėse vigilija arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišių liturgijos metu, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, bei po to vykusioje Švč. Sakramento adoracijoje, melstasi ir už kaip tik tądien pas Viešpatį iškeliavusį kapucinų ordino vienuolį tėvą Stanislovą Dobrovolskį OFM Cap. Arkivyskupo S. Tamkevičiaus teigimu, tėvas Stanislovas po savęs paliko nepaprastai daug gerų darbų, kurių toli gražu ne kiekvienam kunigui ar vienuoliui pavyksta nuveikti per visą gyvenimą: daugybei žmonių jis padėjo artėti prie Dievo, daugybei jis tapo tiesiog geruoju „tėveliu“, randančiu kiekvienam pas jį besikreipiančiam paguodos, nuraminimo, patarimo žodį, už ką žmonės jį ir labai mylėjo. „Todėl jo išėjimas yra didelė netektis ir Bažnyčiai, ir visai Lietuvai, todėl ir meldžiame, kad Viešpats jam suteiktų amžinąją šviesą ir ramybę“, - sakė ganytojas.

Birželio 24 d. rytą pagrindinės iškilmės vyko taip pat arkikatedroje – čia švęsti Eucharistiją, dėkoti Dievui už Kauno arkivyskupijos dabartį bei melsti palaimos ateičiai drauge su savo ganytojais vyskupais susirinko beveik visi arkivyskupijos kunigai ir keli tūkstančiai tikinčiųjų, giedojo jungtinis Kauno miesto parapijų choras. Pamaldų metu buvo suteikti diakonystės šventimai klierikui Juliui Grigoniui, kuris pastoracinei tarnystei paskirtas į Šv. Antano parapiją Kaune.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, homiliją pasakė arkivyskupo augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas, pabrėžęs, kad Kauno arkivyskupijos globėjas yra šventasis, kurio uždavinys buvo nutiesti Viešpačiui kelią, jo tarnystės misija Išganymo plane – būti ir veikti tarp sena ir nauja. „Mes dėkojame Dievui už visas malones, kurias patiriame užtariant Jonui Krikštytojui, - kalbėjo vysk. J. Ivanauskas, - Jo pašaukimas bei tarnystė kuriant Dievo karalystę visuomet bus gyvi ir aktualūs, nes mes taip pat esame pašaukti kurti Dievo karalystę. Mums irgi tenka panašūs uždaviniai, mes taip pat esame tarp sena ir nauja“. Ganytojas pamokslo metu padėkojo visiems arkivyskupijos dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams, ištikimai tarnaujantiems Dievui ir Bažnyčiai, bei kvietė visus ir toliau tarnauti pagal Šv. Jono Krikštytojo pavyzdį, skelbiant žmonėms Dievo gailestingumą, kviečiant juos į atgailą ir, svarbiausia, nurodant jiems kelią pas Kristų.

Po liturgijos pamaldų dalyvius arkiv. S. Tamkevičius pakvietė į Kauno arkivyskupijos konferencijų salę pratęsti arkivyskupijos šventę. Čia arkivyskupas pakvietęs visus „pasidžiaugti laimėjimais, drąsiai pažvelgti į nesėkmes ir pabandyti bent šiek tiek paplanuoti ateitį“, ganytojas perskaitė pranešimą, kuriame trumpai apžvelgė Kauno arkivyskupijos sielovadinę situaciją (visą arkiv. S. Tamkevičiaus tekstą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html). Po to, kaip jau tapo tradicija, keliolika dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių už nuopelnus tarnaujant Dievui ir Bažnyčiai, arkivyskupas apdovanojo aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu (apdovanotųjų sąrašą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,308).

Šventės pabaigoje vysk. Jonas Ivanauskas paskelbė, kad kaip tik tądien arkivyskupo pasirašyti dekretai, kuriais visoms šimtui trims Kauno arkivyskupijos bažnyčioms atnaujinami arba suteikiami nauji atlaidai, o visi kiti iki šiol duoti atlaidų raštai nebegalioja. Vyskupas įteikė dekretus dekanams, kurie savo ruožtu juos įteiks klebonams. Dekretuose taip pat primenama apie tai, kad siekiant gauti Visuotinius atlaidus reikia aplankyti bažnyčią, dalyvauti Eucharistijoje, atlikti Išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, sukalbėti Viešpaties maldą („Tėve mūsų”) bei Tikėjimo Išpažinimą ir, pašalinus bet kokį prisirišimą prie bet kokios nuodėmės, pasimelsti Šventojo Tėvo intencija (plg. Enchiridion Indulgentiarum, n. 19 – 20). Visuotinius atlaidus tomis progomis galima gauti vieną kartą nuo atlaidų dienos išvakarių vidurdienio iki atlaidų dienos vakaro. Be to, priminta, kad visose bažnyčiose tikintieji gali gauti visuotinius atlaidus švenčiant Porciunkulės (rugpjūčio 2 d.) ir Vėlinių (lapkričio 2 d.) atlaidus.

Vysk. J. Ivanauskas taip pat pranešė, kad atnaujinta ir nustatyta visų arkivyskupijos bažnyčių sekmadienių bei šiokiadienių pastovi pamaldų tvarka (nuo šiol ją bus galima keisti tik gavus ordinaro leidimą). Pilnas pamaldų tvarkaraštis skelbiamas ir Kauno arkivyskupijos interneto svetainėje: kaunas.lcn.lt

Kauno arkivyskupijos dienos iškilmės užbaigtos šventiška agape kurijoje.

Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090; el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt