Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos muziejaus renginiai (spalis-lapkritis-gruodis)

2002 lapkričio 14, 16:22
Apie Kardinolo V. Sladkevičiaus buto-muziejaus svetainėje pastruoju metu vykusius bei numatomus renginius.
Kauno arkivyskupijos muziejaus Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus svetainėje pastaruoju metu vyko šie renginiai

Kun. P. Masilioniui SJ skirtas atminimo vakaras

Spalio 29 d. surengtas vakaras “Meilės testamento keliu”, skirtas tėvo Pranciškaus Masilionio SJ gimimo 100-osioms gimimo metinėms ir jo įsteigtos Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 55-erių metų sukakčiai paminėti. Jame dalyvavo arkiv. S. Tamkevičius SJ, kiti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo narės, pasauliečiai, kuriems teko vienaip ar kitaip bendrauti su šiuo taurios dvasios kunigu.

Kardinolo memorialinio buto-muziejaus vedėja Irena Petraitienė, vakaro svečiams trumpai priminusi kunigo Pranciškaus biografiją, kardinolą Vincentą Sladkevičių ir tėvą Pranciškų Masilionį siejusią glaudžią dvasinę bendrystę apibūdino kaip bendrų idėjų ir sumanymų įgyvendinimą. Apie iškilų kunigą prisiminimais dalijosi brolis diak. Vincas Biekša, Jėzuitų draugijos narys nuo 1942 metų. Jis papasakojo, kaip kunigas Pranciškus nuolankiai priimdavęs kilnojimus iš vienos vietos į kitą ir su kokiu džiaugsmu panirdavo į savo rašomų knygų ir veikalų pasaulį, kaip atsakingai ir rūpestingai rengdavosi kunigų bei vienuolių rekolekcijoms. Jo darbštumą ir talentą liudija ir gausus kūrybinis palikimas. Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, kunigo Pranciškaus didžiausias troškimas buvęs tobulėti pačiam ir ugdyti kunigų šventumą. Apie šią taurią asmenybę savo įžvalgomis dalijosi kunigai L. Jagminas SJ, R. Repšys, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narės, kiti vakaro dalyviai. Pasak ses. Gerardos Elenos Šuliauskaitės, 1947 metais jo įkurtai Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai tėvas Pranciškus paliko parašytą “Didįjį Jėzaus testamentą” (seserų vadinamą “Meilės testamentu”), kuriame jis rašo apie seserys vienijančią meilę Jėzui ir troškimą bei viltį, kad seserys iš tikro mylės, kaip moko Eucharistinis Jėzus.

Susitikimas su Čekijos ambasadoriumi P. Voznica

Lapkričio 6 d. Kardinolo svetainėje svečiavosi Čekijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Petr Voznica su žmona Midina. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, miesto meras G. D. Ašmys, vicemeras G. Budnikas, ambasadorius dr. V. Grinis, akademinės bendruomenės atstovai, šv. Vaitiekaus ir šv. Kazimiero draugijų nariai, dvasininkai, būrys Kauno inteligentijos atstovų.

Generolo laipsnį turintį diplomatą į svečius pakvietė arkivyskupijos dvasininkai, kadangi Kauno ir Prahos arkivyskupijų "Caritas" organizacijas sieja tamprus bendradarbiavimas – vykdomos įvairios ilgalaikes paramos programos globos stokojantiems Kauno vaikams. Ambasadorius P. Voznica su žmona Midina yra neabejingi Lietuvos Bažnyčios gyvenimui, juo domisi ir nuolat ieško būdų abipusiams ryšiams plėsti. Jau bene dešimtoji Čekijos ambasadoriaus viešnagė Kaune ir pirmoji Kardinolo V. Sladkevičiaus svetainėje suteikė progą nuoširdžiam pokalbiui apie dviejų tautų – Čekijos ir Lietuvos – istorines kryžkeles, nūdienos realijas ir dvasinio tautų atsinaujinimo kelius.

Neformalioje aplinkoje vykusiame susitikime Čekijos ambasadorius ir Kauno arkivyskupas bendravo su kauniečiais, atsakė į jų pateiktus klausimus, palietė opias Lietuvos bei Čekijos kelio į nepriklausomybę ir šiandieninio abiejų šalių gyvenimo aktualijas.

Vakaras su vyskupu E. Bartuliu

Lapkričio 8 d. surengtas susitikimas su Šiaulių vyskupu, Lietuvos kariuomenės ordinaru Eugenijumi Bartuliu, šiemet mininčiu savo ganytojiškų pareigų penkmetį.

Vysk. E. Bartulis metus, kai teko drauge su kardinolu darbuotis, apibūdino kaip labai jam asmeniškai reikšmingą laiką. Pasak vyskupo, iš kardinolo V. Sladkevičiaus jis galėjęs pasimokyti tos nepaprastos meilės ir tolerancijos žmonėms, dvasininko uolumo ir gilaus tikėjimo. Buvęs kardinolo sekretorius vysk. E. Bartulis prisiminė, kad Eminencija džiaugdavosi kiekvienu pas jį atėjusiu žmogumi.

Šiaulių vyskupas vakaro dalyviams papasakojo ir apie Šiaulių vyskupijos kūrimąsi, pasidžiaugė šios vyskupijos Katechetikos, Jaunimo ir Šeimos centrų veikla bei Šiaulių katalikiškosios pradžios mokyklos, neseniai šventusios savo dešimtmetį, indėliu auklėjant jaunąją kartą. Ganytojas pakvietė apsilankyti atnaujintoje Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje Šiauliuose.

Kun. A. Žygas, kalbėdamas apie savo ir kiekvieno mūsų pašaukimą į šventumą, atkreipė dėmesį į žmones, kurie ir daug dirbdami nepraranda žmogiškojo džiaugsmo ir noro padėti kiekvienam pagalbos besišaukiančiam. Kun. A. Žygas prisipažino, jog būtent vysk. E. Bartulis buvo tas žmogus, padėjęs jam suvokti, kuriuo keliu eiti ir kaip surasti jėgų įveikti sunkią ligą. Kunigas akcentavo vysk. E. Bartulio dvasinę paramą šeimoms ir neįgalieems žmonėms.

Vakaro metu, vysk. E. Bartuliui vadovaujant, buvo meldžiamasi, giedamos giesmės, prisiminimais dalijosi ir kiti vakaro dalyviai. Baigiantis susitikimui ganytojas visiems suteikė palaiminimą. Po renginio vyko agapė.

Lacrimos kūrybos vakaras Kaune

Lapkričio 20 d. vyko Lacrimos (Marijos Katiliūtės) knygos “Irkis į gilumą” pristatymas. Renginį vedė kardinolo memorialinio buto-muziejaus svetainės vedėja Irena Petraitienė. Vakaro metu aktorius Arūnas Žemaitaitis skaitė poetės eiles, giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras “Pastoralė” (vad. Nijolė Jautakienė).

Pagrindinis susitikimo prelegentas kun. Vaclovas Aliulis MIC, girdamas nuskambėjusias giesmes, tarp jų ir pagal Lacrimos žodžius, samprotavo apie menų sintezę, pasireiškiančią taip pat M. K. Čiurlionio paveikslais iliustruotoje rinktinėje “Irkis į gilumą”. Jis pasakojo apie 35 metus besitęsiantį bendradarbiavimą su poete, prasidėjusį rengiant “Liturginį maldyną”. Į jį buvo įtraukti Lacrimos mąstymai Kryžiaus kelio stočių ir rožinio slėpinių temomis. Kitas bendradarbiavimo etapas rengiant “Katalikų pasaulio” žurnalą prasidėjo 1988 m. pabaigoje. Aptardamas poetės kūrybą kun. V. Aliulis pabrėžė, kad joje nemaža elegiško, skausmingo tono, bet niekur nėra nevilties. Jis taip pat paaiškino knygą “Irkis į gilumą” sudarančių 153 sonetų skaičiaus simboliką: tai sąsaja su sužvejotomis žuvimis, apie kurias pasakojama Jono evangelijos 21 skyriuje.

Atsiminimais apie jaunystę pasidalijo poetės klasės draugė. Nijolė Jautakienė papasakojo apie pažintį su Lacrima ir jos eilių pritaikymą choriniam atlikimui. Pristatomos knygos konsultantas Petras Kimbrys prisiminė laikus, kai prieš tris dešimtmečius jam į rankas pateko poetės eilėraščių. Pasak P. Kimbrio, anuomet spėliota, jog tai V. Mykolaičio-Putino kūryba, tik vėliau paaiškėjo Lacrimos autorystė. Kalbėdamas apie praeityje anonimiškai pasklidusią poetės kūrybą P. Kimbrys pasitelkė netikėtą muzikinę iliustraciją, atliekamą juodaodės gospelų giedotojos Mahalios Jackson. Jos pavyzdžiu jis pabrėžė išskirtinai religinę M. Katiliūtės kūrybos tematiką.

Susitikimo pabaigoje žodį tarusi M. Katiliūtė-Lacrima sakė, jog kūryba jai teikianti džiaugsmo todėl, kad ja galima dalytis su kitais. Ji papasakojo keletą biografijos nuotrupų, pasidalijo unikaliomis sonetų parašymo aplinkybėmis, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Vysk. A. Baranausko minėjimas

Lapkričio 26 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje Kaune vykusiame vyskupo Antano Baranausko šimtųjų mirties metinių minėjime dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. Vytautas S. Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų dvasios tėvas prof. Arvydas P. Žygas, seminarijos klierikai, nemažas būrys kauniečių ir svečių. Literatūrologas dr. Juozas Jasaitis, apžvelgęs vyskupo gyvenimo ir kūrybos kelią, atskleidė naujų šio iškilaus lietuvių literatūros klasiko kūrybos bruožų, citavo A. Baranausko dienoraščius, laiškus, Vaižganto, Maironio, A. Jakšto prisiminimus. Kauno valstybinis choras giedojo A. Baranausko sukurtas giesmes, aktoriai skaitė poeto eiles. Kun. A. Žygas, kaip Seinų ir Punsko krašto lietuvis, apžvelgė vysk. A. Baranausko pėdsakus ir veiklą šiame krašte, akcentuodamas šios asmenybės didžiadvasiškumą ir nuopelnus puoselėjant lietuvybę, atkaklumą ginant krikščioniškąsias vertybes.

Artimiausiu metu numatomi renginiai:

Gruodžio 14 d. 11 val. dr. Linos Šulcienės paskaita "Šv. Tomo Akviniečio filosofija".

Gruodžio 16 d. 16.30 val. prel. Stanislovo Jokūbauskio atminties valanda. Dalyvaus vyriausybės, miesto savivaldybės atstovai, dvasininkai, visuomenė.

Gruodžio 18 d. 14 val. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro direktorius kun. R. Repšys ves rekolekcijas.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui (37) 322584.