Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kolpingo kolegijos absolventų šventė (2005.06.28)

2005 birželio 28, 18:33

Birželio 28 d. Kaune, Ryšininkų muziejaus salėje, vyko Kolpingo kolegijos diplomų įteikimo šventė, kurios metu, dalyvaujant Lietuvos Kolpingo draugijos nariams, kolegijos dėstytojams ir absolventams bei svečiams, kolegijos direktorė L. Juraškienė įteikė mokslo baigimo diplomus 85 šiemet kolegiją baigusiems verslo vadybos, finansų, anglų kalbos bei teisės specialybės absolventams. Absolventus sveikino ir linkėjo likti ištikimiems A. Kolpingo idėjoms kolegijos direktorė L. Juraškienė, Kolpingo draugijos fondo valdybos narė A. Jurašiūnienė, kolegijos kapelionas kun. R. Kuprys ir dėstytojai. Šventės metu buvo pagerbtas A. Trimakas už kolegijai padovanotą teisės studijoms literatūrą.

Anot Kolpingo kolegijos mokslo skyriaus vedėjos R. Didžiulienės, Kolpingo kolegijoje, įkurtoje 1996 m. siekiant rengti specialistus, humanizuojančius verslo aplinką, šiais mokslo metais mokėsi 400 studentų (200 stacionarinėse ir 200 neakivaizdinėse verslo vadybos, finansų, teisės ir anglų k. bei socialinio darbo studijų programose), dirbo 59 dėstytojai. Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiškoji labdaros ir paramos organizacija, vienijanti socialiai atsakingus žmones, veikiančius savigalbos principu. Pagrindinis kolegijos kultūros bruožas – didelis dėmesys ir pagarba studentui, nuolatinė pagalba formuojant krikščioniškąsias moralines nuostatas ir kaupiant vidines galias mūsų šalies socialinės, teisinės ir ekonominės aplinkos humanizavimui. Kolegija vadovaujasi Kolpingo draugijos bendraisiais moraliniais principais, pagrįstais krikščionišku socialiniu mokymu, formuojančiu katalikišką požiūrį į gyvenimo vertybes ir darbinę veiklą.

Kolpingo kolegijoje sukurti struktūriniai padaliniai užtikrina efektyvų ir kokybišką aukštųjų neuniversitetinių studijų organizavimą. Dabartinė struktūra buvo kuriama palaipsniui, įsteigiant vieną struktūrinį padalinį po kito. 2004–2005 mokslo metais buvo atlikti septyni mokslo taikomieji tyrimai. 2005 m. balandžio 8 d. Kolpingo kolegijoje organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos sąjungą kontekste”. Kolpingo kolegijos studentai dalyvauja mokslinėje-taikomojoje veikloje. 2004–2005 m. studentai atliko tiriamąjį darbą, vykdė apklausas jiems aktualiomis temomis ir pristatė savo darbo rezultatus seminaruose, diskusijų klube bei studentų konferencijose. Kolpingo kolegijos studentai vyksta ir į kitų aukštųjų mokyklų renginius, skaito pranešimus kitų Lietuvos kolegijų organizuotose studentų konferencijose (2004-2005 m.m. kitų kolegijų organizuotose konferencijose dalyvavo 27 studentai, iš jų 13 skaitė pranešimus). Nuo 2002 m., kai Kolpingo kolegijai buvo suteikta Erasmus universiteto chartija, centro darbuotojai organizuoja akademinį studentų ir dėstytojų mobilumą. Nuo 2005 m. pagal Erasmus programą ne tik kolegijos studentai ir dėstytojai vyksta į užsienio partnerių institucijas, bet ir į kolegija atvyksta dėstytojų iš užsienio švietimo institucijų.

Kolpingo kolegijos bendruomenė noriai dalyvauja labdaringose akcijose: bendradarbiaujama su “Atžalyno” vaikų namų ir Kauno 1-sios internatinės mokyklos kolektyvais. Prieš Kalėdas ir Velykas kolegijoje rengiamos labdaros akcijos, dalyvaujama Kaune kalėdinėje labdaros mugėje, kurią globoja Alma Adamkienė. Kolegijos bendruomenė rūpinasi penkių kolegijoje studijuojančių našlaičių globa. Du kartus per metus organizuojamos Kauno 1-osios internatinės mokyklos auklėtinių rankdarbių, dailės parodėlės, rengiamos labdaringos teisinės konsultacijos socialiai remtiniems Kauno gyventojams.

-bž-