Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA 2005 METAIS

2006 vasario 21, 16:59 http://kaunas.lcn.lt/doc/st-kn_ataskaita2005.doc
Arkiv. S. Tamkevičius spaudos konferencijos metu kurijoje apžvelgė Kauno arkivyskupijos sielovadinę bei finansinę situaciją praėjusiais metais (2006.02.21)

Vasario 21 d. Kauno kurijoje surengta jau tradicine tapusi Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencija (vyksta devintus metus iš eilės), kurios metu  žiniasklaidos atstovams ganytojas pristatė  arkivyskupijos veiklą sielovados srityje bei finansinę situaciją 2005 metais ir  atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pateikė statistinius duomenis apie parapijas, kunigus, katalikus bei priėmusiuosius Bažnyčios sakramentus, pažymėjęs, jog iš arkivyskupijoje gyvenančių 528 tūkst. katalikų maždaug pusė praktikuoja savo tikėjimą; kiekvieną sekmadienį bažnyčią lanko apie 10 proc. Arkivyskupas pasidžiaugė didėjančiu tėvų dėmesiu savo vaikų religiniam auklėjimui – išaugo Krikšto sakramentą priėmusiųjų (5275, pernai 4810); Sutvirtinimą (3130), Santuoką (1880 porų) ir Pirmąją Komuniją priėmusių skaičius (4876) sumažėjo labai nežymiai, tačiau tai tikriausiai liudija tiek demografinę situaciją, tiek ir masinę emigraciją į užsienį; deja, kasmet palaidojama vis daugiau žmonių (6264, pernai – 5820).

Pristatydamas finansinę padėtį, ganytojas nurodė, jog didžiausia arkivyskupijos pajamų dalis ateina per rinkliavas, aukas, juridinių asmenų paramą ir biudžetą; didelę dalį išlaidų tenka skirti parapijose bei bažnytinėse institucijose dirbančiųjų atlyginimams bei mokesčiams; arkivyskupo apgailestavimu, šie atlyginimai yra kuklūs (vidutiniškai apie 750 litų „popieriuje“), nors ir stengiamasi juos didinti, tačiau galimybės ribotos, todėl, pasak ganytojo, Bažnyčioje dirba tikri idealistai, dėl didesnio atlyginimo neemigruojantys į užsienius. 

Prieš keletą metų arkiv. S. Tamkevičiaus įsteigta Paramos kasa, kuriai kunigai skiria iki 10 proc. savo pajamų; jos pagalba rūpinamasi paremti vargingesnes parapijas, sergančius kunigus, karitatyvinę veiklą bei misijas. Ganytojas pasidžiaugė 2005 m. įrengta koplyčia KMU klinikose.

Arkivysk. S. Tamkevičius  „akies lėliuke“ pavadino Kauno kunigų seminariją, kuri yra bene didžiausias arkivyskupijos rūpestis. Nuo 2005 m. joje studijuoja ne tik Kauno ir Šiaulių, bet  ir Vilkaviškio vyskupijos kandidatai į kunigus. Seminariją, kaip aukštąją švietimo instituciją, padeda  išlaikyti  ir valstybė. Pasak ganytojo, pasirengimas kunigo tarnystei yra labai rimtai vertinamas, nepaisant to, kad vienam kunigui parengti reikia 95 tūkst. litų.

Arkivyskupas išsamiai pristatė kurijos veiklą bei bažnytinio tribunolo darbus, kitas katalikiškas institucijas; ypač pasidžiaugė arkivyskupijos Šeimos centru, vykdančiu aktualias visai visuomenei programas (jose dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių) ir savo darbe sėkmingai pasitelkiančiu savanorius. Ganytojas atkreipė dėmesį į Šeimos centro bei Kaune veikiančios suaugusiųjų Katechezės mokyklos veiklą rengiant sužadėtinius santuokai. Sėkmingai savo baruose darbą tęsia Jaunimo, Evangelizacijos, Caritas  centrai. Pastarasis turi padalinius beveik visose parapijose; Kaune kasdien pamaitinama vidutiniškai apie 650 vargstančiųjų; dar beveik antra tiek vaikų globojama dienos centruose ir kitokiais būdais. Apžvelgdamas Katechetikos centro veiklą, ganytojas pastebėjo, kad arkivyskupijos mokyklose tikybos pamokas lanko šiek tiek daugiau nei pusė visų mokinių, o dėsto jiems vis kvalifikuotesni mokytojai.

Kelių ateinančių metų didžiausiu arkivyskupijos rūpesčiu ganytojas pavadino Šiluvos šventovę; rengiantis pirmojo Europoje  Švč. M. Marijos apsireiškimo  400 metų jubiliejui ir įgyvendinant dar prieškariu puoselėtą mintį – tinkamai sutvarkyti aikštę, sujungiant Šiluvos baziliką su koplyčia; dabar vyksta parengiamieji darbai, telkiami resursai.

Spaudos konferencijos pabaigoje arkivyskupas pristatė memorandumą, pasirašytą po neseniai pirmą kartą istorijoje vykusio susitikimo tarp Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos. Dokumente numatoma puoselėti abipusį bendradarbiavimą, siekiant stiprinti akademinę sielovadą bei ugdant jaunąją kartą. Siekiama kiekvienam universitetui ne tik skirti po kapelioną, taip pat ieškoma galimybių įsteigti ir jo pagalbininko pasauliečio etatą (kaip jau vykdoma VDU).

Atsakydamas į žurnalistų klausimus dėl naujų parapijų Kauno mieste, ganytojas pasidalijo planais įkurti naują parapiją Kauno Šilainių mikrorajone  bei Jonavoje ir rūpesčiu dabar statomomis bažnyčiomis, kurių statybų tempai nėra dideli, nes trūksta rimto finansavimo. Teirautasi apie kunigų stygiaus problemą; ganytojo nuomone, tikėtis didesnio kandidatų skaičiaus dabartinėje sekuliarioje visuomenėje yra sunku, o kunigų trūkumas ir dabar yra jaučiamas dėl sovietinių laikų suvaržymų stojant į seminariją. Arkivyskupas pažymėjo, jog kunigai neretai atlieka daug pareigų ir jų vis tiek  trūksta – ypač kaimo parapijose, daugiau kunigų reikėtų mokymo įstaigų bendruomenėse bei katalikiškose institucijose. Atsakydamas į žurnalistų klausimus dėl bažnytinio teismo, ganytojas atkreipė dėmesį, jog  Bažnyčia negali išskirti, bet tik paskelbti santuoką negaliojančia, jeigu ją sudarant  buvo rimtų kliūčių; pažymėjo, jog pastaruoju metu pasitelkiama daugiau bažnytinės teisės specialistų, tad bylos tiriamos greičiau. 

Išsamius statistinius duomenis žr.: http://kaunas.lcn.lt/doc/st-kn_ataskaita2005.doc 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt