Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato kunigų susirinkimas (2006.02.14)

2006 vasario 15, 17:35

Vasario 14 d. Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato kunigų susirinkimas, kurio metu susitikta su Kauno vyskupu augziliaru Jonu Ivanausku bei pagrindinių arkivyskupijos katalikiškų institucijų atstovais. Įžanginiame žodyje vysk. J. Ivanauskas pristatė svarbiausią pastoracijos veiklos kryptį arkivyskupijoje – kurti bei stiprinti sielovados centrus Kauno miesto parapijose ir dekanatų centruose, o pastoraciją jose vykdyti atsižvelgiant į vietovės specifiką bei tikinčiųjų poreikius.

Jaunimo centro darbuotoja Ramunė Gecaitė pristatė bendradarbiavimą su parapijomis, kuriose lankomasi, skiriami koordinatoriai jaunimo veiklai. Katechetikos centro vadovė Jolanta Jančiukienė, Caritas reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė padėkojo klebonams už pagalbą globojant bei palaikant metodinių centrų tikybos mokytojams veiklą, sudarant sąlygas Caritas grupių darbams. Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė pristatė centro vykdomas pastoracijos programas šeimoms. Naujoji arkivyskupijos akademinės sielovados koordinatorė Irma Savickaitė supažindino su šiuo metu atliekama sielovados aukštosiose mokyklose poreikių analize bei pasiūlė į pagalbą parapijų pastoracijoje pasitelkti studentus, kurių kasmet į Kauną atvyksta apie 3 tūkst. ir tarp kurių yra iniciatyvaus ir norinčio darbuotis jaunimo. Arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas pabrėžė komunikacijos svarbą ne tik su arkivyskupijos institucijomis, bet ypač parapijos bendruomenės viduje. Taip pat šiame susitikime 2006 metų renginius bei programas pristatė Kauno evangelizacijos centro vadovas Jeronimas Serebrinskas bei arkivyskupijos pastoracijos programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė.

Apibendrindamas susitikimą vysk. J. Ivanauskas paragino daugiau ugnies sielovadinėje veikloje, ypač turint galvoje, jog Kauno mieste gyvena 56 proc. arkivyskupijos tikinčiųjų. Dėl šios priežasties ypač svarbūs yra kuriami sielovados centrai, padėsiantys klebonams šiuolaikinėje parapijų pastoracijoje. Be to, ganytojas pakvietė kunigus išsirinkti iš savo tarpo dvasininką, atsakingą už jaunimo sielovadą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt