Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų susirinkimas arkivyskupijos kurijoje (2006.11.15)

2006 lapkričio 16, 16:39

Lapkričio 15 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Pirmojoje dalyje arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas supažindino dvasininkus su 2006 m. spalio 24–26 d. Marijampolėje vykusio Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio nutarimais. Tarp kitų klausimų jame buvo apsvarstytas naujas sąrašas šventųjų, kurie galėtų būti įtraukti į liturginį kalendorių.

Kaip vieną iš svarbiausių arkivyskupijos gyvenimo įvykių vyskupas pristatė pasirengimą Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Ganytojas paragino kunigus į pasirengimo darbus įtraukti kuo daugiau parapijiečių, dėti pastangų įkuriant, palaikant gyvojo rožinio grupes, piligrimystę į Šiluvą, organizuojant Dievo Motinos paveikslo maldingąją kelionę po arkivyskupijos parapijas ir žmonių namus ir kt. 

Mons. Adolfas Grušas priminė kunigams testamentų rengimą, jų formuluotes. Gairės, kaip šie testamentai turėtų būti rengiami, bus patvirtintos per arkivyskupijos antrąjį Sinodą.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidalijo mintimis apie savo pasiūlymą, pateiktą LVK posėdyje, kurti ir plėtoti popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelią, kuris apimtų su Šventojo Tėvo vardu siejamas vietas Lietuvoje. Į šį kelią įeitų Vilniaus ir Kauno arkikatedros, Aušros Vartai, Trakų ir Pivašiūnų bažnyčios, Marijampolės mažoji bazilika, Šiluva, Kryžių kalnas ir Žemaičių Kalvarija. Tai leistų tinkamai įamžinti Jono Pauliaus II vardą, išryškintų šio popiežiaus vaidmenį Lietuvos katalikų ir visos šalies gyvenime, paskatintų ir Lietuvos, ir  užsienio tikinčiuosius lankytis minėtose šventovėse.

Be kitų organizacinių klausimų susirinkime aptarta apskaita parapijose. Arkivyskupas S. Tamkevičius paragino klebonus pasirūpinti tvarka šioje srityje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt