Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Švč. Sakramento adoracijos pamokslininko t. F. Racine misija Kaune (2007.02.01)

2007 vasario 02, 09:50

Vasario 1 d., antrosios savo misijos Lietuvoje metu, Kaune lankėsi Švč. Sakramento adoracijos pamokslininkas iš Prancūzijos t. Florionas Racine (2005 m. atvykęs į Lietuvą jis skatino nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos pradžią lankydamasis Vilniuje, Kaune, Panevėžyje).

Priešpiet t. F. Racine kalbėjo Marijos radijo laidoje ir pasidalijo su klausytojais mintimis apie tikrąjį Bažnyčios turtą – Švč. Sakramentą, jo adoracijos malones, kurias patiria asmenys ir visa bendruomenė. „Iš nuolatinės adoracijos koplyčių trykšta malonės šaltiniai, kurie gelbėja pasaulį”, – sakė misionierius kviesdamas ir drąsindamas įsipareigoti jai, patardamas, kaip prie tabernakulio turėtų būti išgyvenama artuma su Jėzumi.

Vakare Kristaus Prisikėlimo (mažojoje) bažnyčioje kartu su parapijos klebonu dekanu kun. Vytautu Grigaravičiumi bei Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektoriumi kun. Kęstučiu Rugevičiumi t. F. Racine koncelebravo šv. Mišias, o joms pasibaigus skaitė paskaitą Švč. Sakramento adoruotojams bei visiems tikintiesiems. Į gausius vakaro pamaldų dalyvius šv. Mišių pradžioje kreipęsis kun. V. Grigaravičius pabrėžė Eucharistijos svarbą kiekvienam tikinčiajam, tiems, už kuriuos meldžiamasi, ir ypač – bendruomenei, paliudijo asmenišką patirtį apie adoracijos vaisius parapijos gyvenimui.

Pamokslą pasakęs t. F. Racine Eucharistijos slėpinį palygino su šeimos, mylimųjų santykiu: norime būti su tais, kuriuos mylime. Kalbėdamas apie Jėzų Švč. Sakramente kaip jo meilės ženklą žmonėms, pamokslininkas pabrėžė šv. Mišių, priimamos Komunijos ir Švč. Sakramento adoracijos ryšį: Evangelijos pasakojime Jėzus kvietė savo mokinius naktį nors valandėlę dar su juo pabūti. T. F. Racine priminė Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II troškimą, kad parapijose vyktų nuolatinė adoracija; apie Švč. Sakramento garbinimo svarbą kalba ir popiežius Benediktas XVI.

Po šv. Mišių tęsdamas savo mintis apie nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją kaip nepaliaujamą maldos grandinę, valandą su Jėzumi pamokslininkas pavadino šventa valanda – paties Jėzaus pašventinta, kai galime pasitarnauti tiems, kurie yra nuo jo nutolę ar tą minutę labiausiai reikalingi Viešpaties gailestingumo, nes jis, o ne mes yra pasaulio gelbėtojas. T. Racine kvietė skirti laiko Jėzui, leistis būti jo mylimiems, leisti Jėzui kaip ir prieš 2 tūkst. metų atlikti savo misiją  gydyti mus, laiminti ir mylėti.

Į dažniausiai adoruotojų užduodamą klausimą, kaip praleisti valandą Jėzaus artumoje, pamokslininkas atsakė patardamas iš pradžių naudotis Šventojo Rašto apmąstymu, rožinio malda, prašyti M. Marijos užtarimo ir būti tyloje: Jėzus ieško ramios, paklusnios širdies, kad galėtų išlieti savo malones. Misionierius ragino nebijoti įsipareigoti nuolatinei adoracijai – sąmoningai skiriant jai konkrečią valandą ir taip atiduodant Jėzui pirmenybę savo gyvenime, drąsino „eiti ir garbinti dieną ir naktį bei likti jam ištikimiems”.

Tą vakarą vadovaujami ses. Modestos Juršėnaitės SJE nuolatinės adoracijos rengėjai pasiaukojimo malda atnaujino savo pažadą garbinti Jėzų Švč. Sakramente.

Kaune Švč. Sakramento adoracija vyksta nuo 2005 m. lapkričio (žr. arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretą http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,332) Arkikatedroje bazilikoje, Kristaus Prisikėlimo (mažojoje) bažnyčioje – dieną, o naktį – Švč. Sakramento (studentų) bažnyčios koplyčioje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt