Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie Sinodo grupių sudarymą (2003 01 22)

2003 sausio 07, 12:45
Sausio 22 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko pirmasis šiais metais arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo metu Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo generalinis sekretorius kunigas Adolfas Grušas kunigams išsamiai pristatė diecezinių sinodų istorinę raidą, jo tikslus ir pačią eigą, remdamasis Katalikų Bažnyčios Kanonų teise, Vatikano II Susirinkimo bei posusirinkimine instrukcija šiuo klausimu.

Kun. A. Grušas taip pat supažindino su jau pradėtais pasirengimo sinodui darbais: po to kai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius š.m. sausio 5 d. oficialiai paskelbė apie pradedamą pasirengimą Kauno arkivyskupijos antrajam sinodui, buvo sudaryta vyriausioji Sinodo komisija, į kurią įeina dešimties teminių sričių komisijų pirmininkai. Pastarieji šiuo metu sudaro savo srities komisijas. O iki kovo mėnesio pradžios visų kunigų paprašyta kiekvienoje parapijoje bei dekanate suburti vadinamąsias sinodo grupes. Todėl kun. A. Grušas antrojoje susitikimo dalyje supažindino kunigus su, arkivyskupo patvirtintu, sinodo grupių reglamentu, kuriame numatyta, jog Sinodo grupei galės priklausyti tie bendruomenės nariai, kurie gyvena pagal tikėjimo reikalavimus, turi kitų parapijos narių pasitikėjimą ir aktyviai dalyvauja parapijos veikloje; jie bus renkami visos bendruomenės, o savo pareigas pradės eiti arkivyskupui patvirtinus jų kandidatūras ir po to, kai jie prisieks bendruomenės akivaizdoje; sinodo grupės nariai teiks pasiūlymus arkivyskupijos sinodo svarstymams, aptars pateiktus dokumentų projektus ir siūlys pastabas. Taip bus siekiama sužinoti visų arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenės nuomonę svarbiausiais Bažnyčios gyvenimo klausimais; arkiv. S. Tamkevičiaus teigimu: “Noriu išgirsti Bažnyčios balsą, nes tai jūs esate Bažnyčia. Pažadu, kad visi jūsų pateikti pasiūlymai bus kuo rimčiausiai apsvarstomi ir į juos bus atsižvelgiama rengiant Sinodo dokumentus.”

Artimiausiais sekmadieniais kunigai savo parapijose paskelbs arkivyskupo ganytojišką laišką, apie pradedamą pasirengimą Arkivyskupijos sinodo darbams. Laiške be kita ko sakoma: “Žinoma, negalime keisti nuostatų, saistančių visą Bažnyčią, bet nuo mūsų priklauso nuspręsti, kaip geriau galime įgyvendinti Evangeliją kasdienybėje, kad būtume geresniais krikščionimis ir apaštalais savo aplinkoje<…> To negali padaryti vienas vyskupas, to negali padaryti vien tik kunigai. Privalome būti visi drauge, bendradarbiauti. Jūs, dirbantieji įmonėse, įstaigose, mokyklose, ligoninėse, jūs, tėvai, besirūpinantys savo vaikų ateitimi – jūs galite nešti Evangelijos žinią ten, kur tai gali būti sunku padaryti kunigui. Tai yra jūsų uždavinys, šioje srityje jūs galite padėti ir patarti.”

Ganytojas taip pat tikisi idėjų iš arkivyskupijos institucijų ir katalikiškųjų organizacijų, kurios jau iki šiol yra daug nuveikusios įvairiose bažnytinio gyvenimo sferose. “Norėčiau, sakoma arkivyskupo laiške tikintiesiems, kad arkivyskupijoje neliktų nė vieno kunigo, nė vienos sesers vienuolės ir nė vieno pasauliečio, kuris kuo nors neprisidėtų prie Sinodo darbų. Viliuosi, kad pasirengimas Sinodui išjudins ne tik aktyviausius Bažnyčios narius, bet ir tuos, kurie šiuo metu pasinėrę sekuliarizuoto pasaulio sūkuryje ir veikiami masinės kultūros sunkiai atpažįsta savo krikščionišką bei katalikišką tapatybę.”