Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno I dekanato parapijų katechetų rekolekcijos (2007.12.14)

2007 gruodžio 17, 13:06

Gruodžio 14 d. Šventojo Kryžiaus parapijos namuose vyko Kauno I dekanato parapijų katechetų susikaupimo rekolekcijos. Jas vedė Karmelitų parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, talkino kun. Jonas Račaitis. Visus maloniai nuteikė dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus perduotas sveikinimas, kuriame jis kvietė gražiam susikaupimui, dėkojo katechetams už tylų ir kruopštų darbą rengiant vaikus ir jaunimą sakramentinei praktikai ir palinkėjo Švč. Mergelės Marijos globos bei Šventosios Dvasios įkvėpimo ateinančiais jubiliejiniais Šiluvos Dievo Motinos metais.

Pirmąją rekolekcijų valandą savo homilijoje „Advento tyloje“ kun. Renaldas Šumbrauskis kvietė katechetus susimąstyti apie amžinąsias vertybes, skirti laiko pokalbiui su Viešpačiu, apžvelgti nuveiktus darbus ir dėkoti Dievui už suteiktas malones. „Jėzus turi iš naujo užgimti, kad žmonija pasikeistų, bet užgimti ne tvartelyje, o visų mūsų širdyse“, – kalbėjo klebonas. Susikaupimui ir atgailai katechetus kvietęs kun. Jonas Račaitis sakė: „Tegul Švč. M. Marijos meilė sudegina visas mūsų nuodėmes, visas silpnybes, tegul meilės rasa sudrėkina mūsų „sukepusias širdis.“

Neokatechumenė Inga Atkočiūnienė šiam susikaupimui atliko savo parengtą muzikinę kompoziciją „Rasokit, dangūs, teatgis širdis“. Vėliau vyko susikaupimo pamaldos „Tebūnie, kaip tu pasakei“. Gražią dovaną parapijų katechetams parengė Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniai, kurie parapijos namuose surengė savo piešinių parodą, skirtą Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Darbus pristatė ir katechetus pasveikino gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė. Didžiosios invokacijos malda ir Bernardo Brazdžionio žodžiais visus susirinkusius sveikino ir arbatos puodelio pakvietė Kauno I dekanato parapinės katechezė vadovė Nijolė Kulėšienė. Per agapę savo pamąstymus ir palinkėjimus išsakė parapijų katechetai. „Švč. M. Marija, Tu esi Dangaus Vartai, kurie atkelti pasauliui. Tu esi jungtis tarp Dangaus ir Žemės“, „...Ir Žodis Tapo Kūnu ir gyvena tarp mūsų...“ – šiomis mintimis baigėsi prasmingas katechetų susikaupimo vakaras.

Nijolė Kulėšienė, Kauno I dekanato parapinės katechezės vadovė