Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pas Viešpatį iškeliavo kunigas jubiliatas VYTAUTAS GRIGANAVIČIUS (1925–194 9–2008)

2008 kovo 17, 14:08

2008 metų kovo 17 dieną, sulaukęs 83 metų amžiaus, Kaune mirė Raseinių parapijos altaristas kunigas Vytautas Griganavičius.

Velionis gimė 1925 metų sausio 9 dieną Ukmergės apskrities Kavarsko valsčiaus Ryklikų kaime giliai tikinčioje šeimoje, kurioje augo penki vaikai. Būsimojo kunigo tėvas buvo Kavarsko bažnyčios komiteto pirmininkas. Vytautas Griganavičius mokėsi Kavarsko pradžios mokykloje, 1933 metais išvažiavo mokytis į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, o 1943 metais persikėlė į Anykščių gimnaziją ir baigė ją 1944 metais. 1945 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, ją baigė 1949 metais ir 1949 metų rugsėjo 25 dieną buvo pašventintas kunigu.

Kadangi šventimų metu kunigas Vytautas Griganavičius dar nebuvo iki galo baigęs viso teologijos kurso, pradžioje jis buvo paskirtas rezidentu prie Seredžiaus parapijos bažnyčios vien tik su teise aukoti Mišias. Ten gyvendamas, baigė seminarijos kursą ir 1951 metais buvo paskirtas Žemosios Panemunės parapijos klebonu. 1957 metais buvo paskirtas Skirsnemunės parapijos klebonu, tačiau šių pareigų taip ir nepradėjo visiškai eiti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, todėl tuo pat metu buvo paskirtas ir Vilkijos parapijos vikaru. Formaliai eidamas šias pareigas, tuo metu jis nuolat buvo siunčiamas pavaduoti tai vienos, tai kitos parapijos klebonų, kol 1958 metų gegužės mėnesį buvo paskirtas Raudondvario parapijos klebonu. Po dvejų metų vėl gauna paskyrimą dirbti Skirsnemunės parapijos klebonu ir ten darbuojasi dvejus metus. 1962–1963 metais dirba Gasčiūnų parapijos klebonu, 1963 metais skiriamas Bazilionų parapijos klebonu. 1968 metais buvo paskirtas Dotnuvos parapijos klebonu, o 1977 metais – Raseinių ir Kalnujų parapijų klebonu. Raseiniuose kunigas Vytautas Griganavičius liko iki gyvenimo pabaigos. 1992 metais buvo paskirtas Raseinių parapijos altaristu. Drauge 1998–2004 metais dar ėjo Lyduvėnų parapijos administratoriaus pareigas.

Gyvenimo pabaigoje susilpnėjus sveikatai, kunigas Vytautas Griganavičius apsigyveno savo namelyje Raseiniuose, tačiau visuomet stengėsi įsitraukti į pastoracinį darbą, uoliai klausydavo išpažinčių, noriai dalyvaudavo visuose atlaiduose, šiltai bendravo su parapijiečiais. Konfratrų atmintyje visuomet išliko kaip šilto būdo ir geranoriškas žmogus.

2008 metų kovo mėnesio pradžioje buvo ištiktas širdies infarkto ir pervežtas į Kauno medicinos universiteto klinikas, tačiau pakilti iš ligos patalo jam nebebuvo lemta.

Kunigo Vytautas Griganavičius laidotuvių šv. Mišios aukotos 2008 metų kovo 19 dieną. Velionis palaidotas Raseinių bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok savo ištikimam tarnui, Viešpatie!

Mons. Adolfas GRUŠAS, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris