Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

KRIZMOS Mišios arkikatedroje bazilikoje (2008.03.20)

2008 kovo 17, 15:00

Kovo 20 d., Didžiojo Ketvirtadienio rytmetį, kai Bažnyčia pradeda Didįjį Velykų tridienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, buvo aukojamos Krizmos Mišios. Jų švęsti drauge su ganytojais, išreikšdami su jais savo vienybę Kristaus tarnystėje, atvyko beveik visi arkivyskupijos dvasininkai, tarnystę atliekantys 90 parapijų ar tarnaujančių kitose Kauno Bažnyčios sielovados srityse, taip pat keliolika Kauno kunigų seminarijos klierikų.

Didįjį Ketvirtadienį, kai minimas Eucharistijos įsteigimas, Krizmos Mišiose dėkota Viešpačiui ir už kunigystės dovaną. Taip pat buvo konsekruojama šventoji Krizma ir palaiminami aliejai, kurie vėliau naudojami ligonių, katechumenų patepimui ir teikiant Sutvirtinimo sakramentą bei šventinant kunigus. Dvasininkai šventųjų aliejų parsineša į savo parapijas. Jie naudojami ir Velyknakčio vigilijoje švenčiant įkrikščioninimo sakramentus. Mišių liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Pamaldoms, prasidėjusioms dvasininkų procesija prie altoriaus, vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius ir visi kiti dvasininkai.

Homiliją pasakė arkiv. S. Tamkevičius. Ganytojas, primindamas Paskutinės Vakarienės įvykius, pabrėžė kunigų pašaukimą Kristaus dvasioje tarnauti tikintiesiems, o tikinčiųjų – atsiliepti į savo ganytojų raginimą gyventi Kristaus šviesoje. Kalbėdamas apie pašaukimą tarnauti, arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad tam pašaukti ir kunigai, ir visi tikintieji, nes netarnaujantis žmogus yra gundomas viešpatauti. Kreipdamasis į kunigus, dėkodamas jiems už nenuilstamą įvairių kunigiškų pareigų atlikimą, ganytojas kvietė kunigystę priimti kaip dovaną ir galimybę tarnauti amžių Valdovui, kvietė būti gerais Kristaus pagalbininkais ir įrankiais jo rankose. Visus tikinčiuosius ganytojas ypač ragino melstis už kunigus, kad jie nepavargtų skelbti Gerąją Naujieną. „Per jus Viešpats išlieja savo malonę Dievo tautai: tebus tai paguoda, kad netuščiai tarnaujam ir vargstam,“ – užbaigdamas homiliją broliams kunigams sakė arkivyskupas.

Krizmos Mišiose dvasininkai atnaujino kunigystės pažadus. Pamaldų pabaigoje visiems jų dalyviams suteiktas ganytojiškas palaiminimas.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt