Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

VELYKNAKTIS ir VELYKŲ ryto pamaldos arkikatedroje (2008.03.22–23)

2008 kovo 23, 19:44

Vėlų kovo 22 d. vakarą, laikantis senos Bažnyčios tradicijos, švęsta Velykų vigilija, primenanti Viešpaties prisikėlimo naktį. Pačia iškilmingiausia metų liturgija švęstos Viešpaties prisikėlimo – Velykų šv. Mišios. Gausiai dalyvavę tikintieji malda ir budėjimu Viešpaties garbei sulaukė džiugiosios krikščioniui Naujienos – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo. Keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Eucharistijos šventimo – liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge šventė kiti ganytojai – arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Romualdas Dulskis.

Aptemdytoje arkikatedroje Žiburių liturgija prasidėjo ugnies pašventinimu šventoriuje; tikintieji nuo uždegtos Velykų žvakės, simbolizuojančios Kristų – pasaulio šviesą, užsidegė savo žvakes, su kuriomis daugelis atėjo į šias pamaldas. Šventojo Rašto skaitiniai per Žodžio liturgiją nukėlė į išganymo istoriją. Tą vakarą po pertraukos nuo Didžiojo ketvirtadienio vėl nuskambėjo varpai, o arkikatedros skliautais nuaidėjo vargonai giedant „Garbės Dievui aukštybėse“ himną. Susirinkę žmonės iš širdies atkartojo kunigo užgiedotą „Aleliuja“ ir klausėsi džiugiosios Evangelijos žinios: Viešpats prisikėlė!

Sveikindamas pamaldų dalyvius ir dalydamasis su jais Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu, savo homilijoje vysk. J. Ivanauskas pavadino jį „mūsų tikėjimo kelionės šaltiniu ir viršūne, pačia giliausia mūsų gyvenimo tikrove“. Tačiau, pasak ganytojo, be kiekvieno žmogaus asmeniško susitikimo su Prisikėlusiuoju negalime būti Kristaus Prisikėlimo dalininkais. Vyskupas kvietė klausti savęs, kaip, kada buvome ar esame sutikę prisikėlusį Kristų, nes tik tikrasis susitikimas su juo gali atverti visai kitokį buvimą ir būti tikrasis žmogaus prisikėlimas kitokiam gyvenimui – gyvenimui su Dievu. Ganytojas drąsino, kad mūsų tikėjimo kelionėje mus lydi daugybė Evangelijos įvykių, kurie liudija, kad susitikimas su Prisikėlusiuoju – Dievo malonės ženklas, patirtis, leidžianti iš naujo suvokti Gerosios Naujienos prasmę. Užbaigdamas homiliją vyskupas linkėjo velykinio džiaugsmo semtis iš Prisikėlusiojo, kvietė atverti savo akis, savo žmogiškąją patirtį Dievo meilei – galiai, kuri leidžia visu savo gyvenimu likti su Kristumi.

Velyknakčio vigilijoje visi pamaldų dalyviai atnaujino savo Krikšto pažadus, o penkioms katechumenėms arkivyskupas suteikė Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus. Daugelis tikinčiųjų, vėliau dalyvavę Eucharistijos šventime, pilnatviškai šventė Prisikėlusio Kristaus buvimą čia ir dabar, priimdami šventąją Eucharistiją.

Liturgijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius, prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą, pasveikino Velykų proga ir kvietė šventės džiaugsmo pripildyti savo namus. Naujai pakrikštytieji, tąnakt tapę Bažnyčios bendruomenės nariais, ganytojo kvietimu buvo pasveikinti nuoširdžiais plojimais.

Kovo 23 d. Velykų ryto šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje prasidėjo Eucharistijos procesija aplink šventovę, skambant varpams, nešant Kristaus Prisikėlimo ženklus ir šią džiugiąją žinią skelbiant visiems geros valios žmonėms. Pamaldose dalyvavo daugybė tikinčiųjų, vos tilpusių tąryt į šventovę.

Su pačia brangiausia liturginių metų švente visus nuoširdžiai pasveikino liturgijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius. Homilijoje ganytojas pasidalijo džiaugsmu, kad minios žmonių per Velykas rodo nenutrūkusį jų ryšį su Dievu, tačiau kvietė pamąstyti, ar visi yra pasiryžę teigiamai atsakyti į prisikėlusio Kristaus kvietimą dalyvauti jo pergalės žygyje dėl gyvenimo, kuriamo ant Evangelijos pamatų, gyvenimo be priklausomybių, nevilties ir kitų šiuolaikinių visuomenės piktžaizdžių. „Prisikėlęs Kristus tepadrąsina mus tvirtai stovėti šalia jo. Su Kristumi kurkime naują Lietuvą, kurioje būtų saugu gyventi ir lengva kvėpuoti kiekvienam doram žmogui“, – užbaigdamas sakė arkivyskupas (arkivyskupijos ganytojų velykinį sveikinimą „Kristaus pergalės žygis“ žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt